0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Calcularea în 2018 a venitului net și a cheltuielilor deductibile pentru activitățile independente - PFA, II, PFI

Calcularea în 2018 a venitului net și a cheltuielilor deductibile pentru activitățile independente - PFA, II, PFI

Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
în Articole Contabilitate, 09 Oct 2018
actualizat la 22 Nov 2018

Atunci când își calculează venitul net anual, persoanele fizice autorizate și ceilalți contribuabili ce desfășoară activități independente, trebuie să știe care sunt veniturile impozabile și cheltuielile deductibile.

Conform legislației în vigoare, există mai multe restricții care reglementează ce venituri sunt impozabile și sunt luate în calculul venitului net anual. Totodată sunt prevăzute și tipurile de cheltuieli care sunt deductibile, nedeductibile, sau deductibile limit.


Calculul venitului net

Conform Codului Fiscal art.68 alin.1:

Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

VENIT NET ANUAL = VENIT BRUT – CHELTUIELI DEDUCTIBILE

Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligația să completeze Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.


Determinarea veniturile brute

Veniturile brute, conform art.68 alin.2 cuprind:

 1. sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activității;
 2. veniturile sub formă de dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe utilizate în legătură cu o activitate independentă;
 3. câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activității;
 4. veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;
 5. veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă;
 6. veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

Nu sunt considerate venituri brute:

 1. aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activități sau în cursul desfășurării acesteia;
 2. sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;
 3. sumele primite ca despăgubiri;
 4. sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări și mecenat, conform legii, sau donații.

Determinarea cheltuielilor deductibile

După ce au fost stabilite veniturile brute, trebuie să determinam ce cheltuieli pot fi deduse pentru a calcula venitul net.

Cheltuieli deductibile

Ca și condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, sunt:

 1. să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente;
 2. să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
 3. să reprezinte cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit cap. III - Venituri din salarii și asimilate salariilor, cu excepțiile prevăzute de prezentul capitol;
 4. să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz;
 5. să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiții în mijloace fixe pentru cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (20);
 6. să reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru:
  1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
  2. activele ce servesc ca garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul;
  3. bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
  4. asigurarea de risc profesional;
 7. să fie efectuate pentru salariați pe perioada delegării/detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare;
 8. să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care își desfășoară activitatea individual și/sau într-o formă de asociere, în țară și în străinătate, în scopul desfășurării activității, reprezentând cheltuieli de cazare și transport, altele decât cele prevăzute la alin. (7) lit. k);
 9. să reprezinte contribuții de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale și/sau contribuții profesionale obligatorii plătite, potrivit legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
 10. să fie efectuate în scopul desfășurării activității și reglementate prin acte normative în vigoare;
 11. În cazul activelor neamortizabile prevăzute la art. 28 alin. (4), cheltuielile sunt deductibile la momentul înstrăinării și reprezintă prețul de cumpărare sau valoarea stabilită prin expertiză tehnică la data dobândirii, după caz.

Cheltuieli deductibile limitat

 1. cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);
 2. cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6);
 3. cheltuielile sociale, în limita sumei obținute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru destinațiile prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din titlul II, după caz;
 4. scăzămintele, perisabilitățile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislației în materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depășit de valabilitate potrivit legii;
 5. cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;
 6. cheltuielile reprezentând voucherele de vacanță acordate de angajatori, potrivit legii;
 7. contribuțiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la schemele de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entități autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 8. primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 9. cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât și în scopul personal al contribuabilului sau asociaților sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activității independente;
 10. cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit. k) la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane;
 11. cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii datorate în calitate de angajatori, potrivit titlului V;
 12. cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, potrivit legii;
 13. dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice și juridice, altele decât instituțiile care desfășoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfășurarea activității, pe baza contractului încheiat între părți, în limita nivelului dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului și, respectiv, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la art. 27 alin. (7) lit. b);
 14. cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor de leasing operațional, respectiv cheltuielile cu amortizarea și dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;
 15. cotizații plătite la asociațiile profesionale în limita a 4.000 euro anual;
 16. cheltuielile reprezentând contribuțiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

Baza de calcul se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol.

Cheltuieli nedeductibile

 1. sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
 2. cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;
 3. impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;
 4. cheltuielile cu primele de asigurare, precum și cu serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) și cele efectuate pentru persoanele care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III - Venitul din salarii și asimilate salariilor;
 5. dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare și penalitățile, datorate autorităților române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepția celor plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu aceste autorități;
 6. ratele aferente creditelor angajate;
 7. cheltuielile de achiziționare sau de fabricare a bunurilor și a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
 8. cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliță de asigurare;
 9. impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;
 10. 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității și a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietate sau în folosință. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;
  2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;
  3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
  4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;
  5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
 11. Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
 12. în cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosință, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere.
 13. Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabilește prin normele metodologice date în aplicarea art. 68; Norme metodologice
 14. alte sume prevăzute prin legislația în vigoare.

 

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta