0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Ce este taxa pe valoarea adăugată TVA și ce cote se aplică începând cu 1 noiembrie 2018

Ce este taxa pe valoarea adăugată TVA și ce cote se aplică începând cu 1 noiembrie 2018

Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
în Articole Contabilitate, 23 Oct 2018
actualizat la 22 Nov 2018

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv. Definirea TVA și prezentarea noilor cote de impozitare începând cu 01.11.2018.

TVA este un impozit încasat în cascadă de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. După exercitarea dreptului de deducere, agenții economici impozabili care au participat la ciclul economic virează soldul TVA la bugetul de stat.


Ce este TVA?

TVA reprezintă un impozit neutru și unic, deoarece se aplică asupra tuturor activităților economice, iar nivelul ei este independent de întinderea circuitului economic. Plata TVA este fracționată, deoarece ea se calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea și comercializarea bunului economic.

Taxa pe valoarea adăugată a fost concepută pentru limitarea evaziunii fiscale, în sensul că neplata ei în fazele anterioare duce la sporirea taxei în fazele ulterioare ale circuitului economic. Astfel, agenții economici care cumpără produse sau bunuri sunt interesați să verifice dacă furnizorul acestora a calculat corect partea de taxă care îi revenea.

TVA colectată este taxa aferentă livrarilor de bunuri sau prestărilor de servicii.

TVA deductibilă este taxa aferentă cumpărărilor de bunuri sau recepționării de servicii.

TVA de plata reprezintă diferența dintre TVA colectată și TVA de dedus (sau deductibilă daca prorata este 100%). Dacă această diferență este negativă devinte TVA de recuperat. TVA de dedus este taxa, care poate fi dedusă din TVA colectată, ca urmare a aplicării proratei de deducere la TVA deductibilă.

Pentru tara noastră se aplică o impozitare a bunurilor sau serviciilor care se comercializează sau sunt prestate în România, indiferent dacă provin de la producători interni sau din import. Bunurile importate sunt impozitate în România la intrarea acestora în țară. Prestările de servicii sunt impozabile atunci când sunt utilizate în România, indiferent de locul unde este situat sediul sau domiciliul prestatorului.

TVA este un impozit folosit în majoritatea țărilor din lume, vezi aici lista țărilor ce aplică TVA și cotele existente.

În România, s-au aplicat de-a lungul timpului taxa unică – înainte de 1989, taxa cumulată – în perioada 1989-1993 (impozit pe circulația mărfurilor) și taxa pe valoarea adăugată – după 1993, timp în care au fost nenumărate modificari a cotei:

Perioada

Cadru legal

% Cota

01.07.1993-31.12.1994 

OG 3/1992, art. 5 şi art. 17.

18%

01.01.1995-31.01.1998

OG 3/1992. Prin pct. 6 din OG nr. 33/1994 s-a introdus cota redusă de 9%.

18%, 9%

01.02.1998-31.12.1999

OG 3/1992. Prin pct. 4 din OG nr. 2/1998 s-au modificat cotele de TVA de la 18% la 22% şi de la 9% la 11%.

22%, 11%

01.01.2000-14.03.2000 

OG 3/1992. Prin pct. 2 din OUG nr. 215/1999: s-a modificat cota de TVA de la 22% la 19%, s-a eliminat cota de TVA de 11%.

19%

15.03.2000-31.05.2000

OUG 17/2000: se abrogă OG nr. 3/1992; pe lângă cota de 19%, se introduce cota zero şi operaţiuni scutite de tva.

19%

01.06.2000-31.12.2003

Legea 345/2002, prin care: se abrogă OUG 17/2000; s-au introdus noţiunile operaţiuni scutite cu drept de deducere şi fără drept de deducere.

19%

01.01.2003-30.06.2010

Legea 571/2003 privind Codul fiscal, prin care: se abrogă Legea 345/2002; s-a introdus cota de 9%.

19%, 9%

15.12.2008-30.06.2010

Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Prin OUG 200/2008 s-a introdus cota de 5%.

19%, 9%, 5%

01.07.2010-31.12.2015

Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Prin OUG 58/2010 s-a majorat cota standard de TVA de la 19% la 24%.

24%, 9%, 5%

01.01.2016-31.12.2016

Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 291.

20%, 9%, 5%

01.01.2017-prezent

Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 291.

19%, 9%, 5%


Tipurile de operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA

Operațiunile cuprinse în sfera de aplicare a TVA se împart, din punct de vedere al regulilor de impozitare, conform art.268 alin.9 din Codul fiscal astfel:

 • operațiuni taxabile, la care se aplică cota legală de TVA asupra sumelor obținute din vânzări de bunuri și prestări de servicii, la fiecare stadiu al ciclului economic, până la consumatorul final inclusiv (din taxa facturată corespunzator sumelor reprezentând contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate se scade taxa aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate, destinate realizării operațiunilor impozabile), pentru acest caz fiind aplicabile cotele prevăzute la art.291, prezentate în capitolul următor;
  Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfășoară pe teritoriul țării, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice de natura activităților economice de producăție, comerț sau prestari de servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obținerii de venituri cu caracter de continuitate, conform art.269 alin.1-2.
  Este, de asemenea, operațiune impozabilă și importul de bunuri efectuat în România de orice persoană. Alte cazuri sunt prevăzute în art.268 alin.1-4.
 • operațiuni scutite de taxă cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziții, în cazurile aplicabile prevăzute la art.294 - 296;
 • operațiuni scutite de taxă fără drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa și nu este permisă nici deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziții, în cazurile aplicabile prevăzute la art.292;
 • operațiuni scutite de taxă, importuri și achiziții intracomunitare, conform art.293 ;
 • operațiuni pentru care se aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art.3151.
 • operațiuni cu regim special de scutire efectuate de întreprinderile mici, cu cifră de afaceri anuală sub plafonul de 300.000lei, sunt scutite fără drept de deducere conform art.310, pentru care nu se datorează taxa și nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziții:

ART. 310 - Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operațiunile prevăzute la art.268 alin. (1), cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.294 alin. (2) lit. b).

O altă serie de operații nu intră în sfera de aplicare a TVA. Este vorba despre livrarile de bunuri și prestările de servicii rezultate din activitatea specifică autorizată, efectuată de:

 • asociațiile fără scop lucrativ, pentru activitățile având caracter social-filantropic;
 • spitale, dispensare, cabinete și laboratoare medicale;
 • activitatea de învățământ și meditațiile acordate în particular;
 • organizațiile care desfășoară activități de natură religioasă, politică sau civică;
 • activitățile specifice posturilor publice de radio și televiziune și serviciile poștale;
 • servicii de natură financiar-bancară și de asigurări;
 • organizațiile sindicale, pentru activități legate direct de apărarea colectivă a intereselor materiale și morale ale membrilor lor;
 • instituțiile publice, pentru activitățile lor administrative, sociale, educative, de apărare, ordine publică, siguranța statului, culturale și sportive.

Alte cazuri de activități scutite sunt cuprinse în art.292.


Cotele de impozitare a TVA

Cotele TVA sunt reglementate în cadrul art.291 din Codul Fiscal.

Cota standard a TVA de 19% este valabilă începand cu 1 ianuarie 2017. Aceasta se aplică tuturor operaţiunilor de livrări de bunuri și prestări de servicii, cu excepția operațiunilor scutite de taxă și a operațiunilor pentru care sunt valabile cotele reduse.

Cotă redusă de 9% se aplică în 2018 asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii sau livrări de bunuri:

 • livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă;
 • livrarea de produse ortopedice;
 • livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
 • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;
 • livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură;
 • livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Cota redusă de 5%, aceasta se aplică în 2018, asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:

 • manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii;
 • serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative, de la codurile CAEN 9321 și 9329 (de la 1 noiembrie 2018), târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite;
 • livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite; prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege:
  • livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;
  • livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;
  • livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie;
  • livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;
 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping (până la 31 octombrie 2018 s-a aplicat TVA 9%);
 • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea, care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 (până la 31 octombrie 2018 s-a aplicat TVA 9%);
 • dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313 (de la 1 noiembrie 2018), altele decât cele scutite.

 

Conform normelor în vigoare, cota de TVA aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator pentru TVA. Ce regulă, faptul generator intervine la data livrării produselor sau prestării serviciilor.

În cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii.

 

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta