0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea Rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea Rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Ana Francisco, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 10 Feb 2022
actualizat la 16 Aug 2022

Rezervele reprezintă sumele depuse de către întreprindere în scopul acoperirii pierderilor rezultate din activitatea economico-financiară a întreprinderii.

Rezervele consolidează baza materială a entităţii, sporind capacitatea acesteia de a face faţă unor conjuncturi nefavorabile şi a pierderilor.

După modul de constituire şi utilizare, rezervele se grupează astfel:

 • Rezerve statutare sau contractuale. Constituirea acestor rezerve se face din profitul net, dacă sunt prevăzute în actul constitutiv al societăţii comerciale şi dacă adunarea generala a acţionarilor sau asociaţilor decide aceasta. Aceste rezerve se impozitează, în momentul distribuirii lor, direct sau indirect, inclusiv în cazul folosirii acestor rezerve pentru acoperirea pierderilor contabile.
 • Alte rezerve. Societăţile comerciale pot constitui alte rezerve din profitul net, primele legate de capital, din  profitul reportat , din diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia constituirii capitalului prin aporturi evaluate în valută, etc. Rezervele constituite în urma unor facilităţi fiscale de care a beneficiat entitatea nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. În caz contrar, asupra acestor sume se calculează impozitul pe profit şi se stabilesc maiorari de întarziere de la data aplicării facilitaţii respective.
 • Rezerve de valoare justa fac obiectul doar a contabilităţii consolidate, în cazul în care se optează pentru evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă.
 • Rezervele legale se constituie anual în procent de cel puţin 5% din profitul societăţii comerciale, pană ce vor atinge minim o cincime din capitalul social și sunt deductibile în limita cotei de 5% din profitul contabil, până la nivelul de 20% din capitalul subscris şi vărsat. În cazul în care rezervele legale sunt utilizate pentru acoperirea pierderilor sau sunt distribuite sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil.
 • Rezerve reprezentând surplusul din reevaluare se constituie pe măsura amortizării activelor corporale reevaluate sau în momentul vânzării sau casării acestora, reprezentând caştigul realizat din reevaluare.

Conturi contabile utilizate privind rezervele

Contabilitatea rezervelor se realizează cu ajutorul conturilor:

106 "Rezerve" 

1061 "Rezerve legale"
1063 "Rezerve statutare sau contractuale"
1065 "Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"
1068 "Alte rezerve"

Contul 1061 ”Rezerve legale”

Contul 1061 ”Rezerve legale”

După conținutul economic este un cont de capitaluri proprii.

După funcția contabilă este un cont de pasiv, acesta ţine evidenţa rezervelor legale constituite anual din profitul entităţii.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • rezervele legale utilizate pentru acoperirea pierderilor din exerciţiile financiare precedente (1171 );

 

 • profitul realizat la închiderea exerciţiului financiar curent, repartizat la rezerve legale (129);

SOLDUL creditor al contului reprezintă rezervele legale constituite si neutilizate.

Contul 1063 “Rezerve statutare sau contractuale”

Contul 1063 “Rezerve statutare sau contractuale”

După conținutul economic este un cont de capitaluri proprii.

După funcția contabilă este un cont de pasiv, care ţine evidenţa rezervelor statutare constituite.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • rezervele statutare încorporate în capitalul social (1012);
 • rezervele statutare utilizate pentru acoperirea pierderilor (1171 );

 

 • profitul net reportat repartizat la rezerve statutare (1171 );

SOLDUL creditor al contului reprezintă rezervele statutare constituite si neutilizate.

Contul 1065 “Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”

Contul 1065 “Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

După conținutul economic este un cont de capitaluri proprii.

După funcția contabilă este un cont de pasiv, care ţine evidenţa rezervelor ce constau în diferenţele favorabile provenind din rezervele din reevaluare, realizate.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • ajustarea rezervei de valoare justă, ca urmare a diferenţelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul situaţiilor financiare consolidate (501 );
 • rezervele din reevaluare transferate la capitalul social (1012) sau utilizate pentru acoperirea pierderilor (1171) în cazul în care activele reevaluate aferente acestor rezerve sunt valorificate;

 

 • sumele transferate de la rezerve din reevaluare, reprezentând surplusul din reevaluare, în momentul casării sau vânzării activelor respective (105);
 • cota/parte din rezerva din reevaluare aferentă diferenţei de amortizare, transfer pe măsura utilizării activelor respective de către entitate (105);
 • majorarea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusă direct în capitalul propriu, în cadrul situaţiilor financiare consolidate (501);

SOLDUL creditor al contului reprezintă rezervele existente din surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

Contul 1068 “Alte rezerve”

Contul 1068 “Alte rezerve

După conținutul economic este un cont de capitaluri proprii.

După funcția contabilă este un cont de pasiv, care ţine evidenţa altor rezerve constituite.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • rezervele incluse  în capitalul social (1012);
 • utilizarea rezervelor pentru compensarea  pierderilor (1171 );
 • diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferată la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective (764 );
 • diferenta dintre valoarea titlurilor retrase sau transferate si valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale care au constituit obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale (261, 263, 265);
 • pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149);
 • în cazul operaţiunilor de reorganizare ,decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi, în conformitate cu legea (456);

 

 • profitul net reportat repartizat la alte rezerve (1171 );
 • primele încorporate în alte rezerve (1041, 1042, 1043, 1044 );
 • diferenţa dintre valoarea titlurilor primite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale (261, 263, 265);
 • majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (261, 263, 265);
 • partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de întreprinderea asociată în care se deţin participaţii, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (264 );
 • câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (141 );

SOLDUL creditor al contului reprezintă alte rezerve constituite şi neutilizate

Contul 107 “ Rezerve din conversie”

Contul 107 “ Rezerve din conversie

Se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate

După conținutul economic este un cont de capitaluri proprii.

După funcția contabilă este un cont bifunctional, folosit la consolidarea societaţilor nerezidente, care ţine evidenţa diferenţelor de curs valutar rezultate din conversia situaţiilor financiare anuale ale societăţilor nerezidente.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • diferenţele favorabile recunoscute drept venit la cedarea participaţiilor deţinute în societăţile nerezidente (765);
 • diferențe nefavorabile care decurg din conversia elementelor de activ în bilanțul companiilor nerezidente;
 • diferenţele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;

 

 • diferențe favorabile care decurg din conversia activelor în bilanțul companiilor nerezidente;
 • la cedarea acțiunilor deținute la societatea nerezidentă , diferența nefavorabilă este recunoscută drept cheltuială (665);
 • diferentele favorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;

SOLDUL creditor al contului reprezintă diferenţele favorabile aferente societăţilor nerezidente consolidate iar în soldul debitor cele nefavorabile.

Contul 108 “Interese minoritare”

Contul 108 “Interese minoritare

Se utilizează numai in cazul situațiilor financiare consolidate.

După conținutul economic este un cont de capitaluri proprii.

După funcția contabilă este un cont bifuncţional, folosit la consolidarea filialelor care ţin evidenţa  intereselor minoritare, rezultate cu ocazia consolidării filialelor prin metoda integrării globale.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • partea din rezultatul nefavorabil, atribuită unor interese care nu sunt deţinute direct sau indirect de către societatea-mamă;

 

 • partea din rezultatul favorabil al exerciţiului financiar şi alte capitaluri proprii ale filialei, atribuită unor interese care nu sunt detinute de către societatea -mamă, direct sau indirect;

SOLDUL creditor al contului reprezintă interesele minoritare.


Monografie. Operații privind rezervele

Exemplu - Rezerve legale

O societate constituie rezerve legale pe baza următoarelor informaţii extrase din evidenţa contabilă de la sfârşitul exerciţiului financiar:

 • capital social: 500 lei;
 • venituri obţinute: 1000 lei;
 • cheltuieli efectuate: 700 lei.

Ulterior, se utilizează o parte din rezervele legale pentru acoperirea unei pierderi reportate în sumă de 10 lei.

Repartizarea la rezerve legale a unei părţi din profitul brut (15%*300lei)

129

=

1061

15 lei

Repartizarea profitului

 

Rezerve legale

 

Se utilizează rezerve legale pentru acoperirea unor pierderi reportate în valoare de 10 lei

1061

=

1171

10 lei

Rezerve legale

 

Rezultatul reportat reprezentând pierderea neacoperită

 

Exemple - Rezerve statutare sau contractuale

1. Se constituie din profitul net al exerciţiului financiar precedent rezerve statutare, în sumă de 150 lei:

1171

=

1063

150 lei

Rezultatul reportat reprezentând pierderea neacoperită

 

Rezerve statutare sau contractuale

 

2. Se utilizează rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exerciţiul financiar anterior, în sumă de 300 lei:

1063

=

121

300 lei

Rezerve statutare sau contractuale

 

Profit si pierdere

 

3. Se utilizează rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi reportate în sumă de 400 lei:

1063

=

1171

400 lei

Rezerve statutare sau contractuale

 

Rezultatul reportat reprezentând pierderea neacoperită

 

4. Se majorează capitalul social prin încorporarea de rezerve statutare în sumă de 550 lei:

1063

=

1012

550 lei

Rezerve statutare sau contractuale

 

Capital subscris vărsat

 

Exemple - Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

1. Se încorporează în rezerve, rezerve din reevaluare în valoare de 500 lei:

105

=

1068

500 lei

Rezerve din reevaluare

 

Alte rezerve

 

2. Se vinde un utilaj reevaluat pentru care s-au constituit rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 400 lei, care se transferă la capitalul social:

Transferul la capitalul social a rezervei reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

1065

=

1012

400 lei

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

 

Capital subscris vărsat

 

Calcularea impozitului pe profit aferent rezervei distribuite (400 x 16% = 64 lei)

691

=

4411

64 lei

Cheltuieli cu impozitul pe profit

 

Impozitul pe profit

 

Exemple - Alte rezerve

1. Se constituie din profitul reportat alte rezerve în sumă de 100 lei:

1171

=

1068

100 lei

Rezultatul reportat reprezentând pierderea neacoperită

 

Alte rezerve

 

2. Se transferă la alte rezerve prime de emisiune în valoare de 800 lei:

1041

=

1068

800 lei

Prime de emisiune

 

Alte rezerve

 

3. Se utilizează alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi din exerciţiul financiar precedent, în sumă de 350 lei:

1068

=

1171

350 lei

Alte rezerve

 

Rezultatul reportat reprezentând pierderea neacoperită

 

4. Rezerva legală este utilizată pentru a compensa pierderea reportată de 400 lei:

1068

=

1171

400 lei

Alte rezerve

 

Rezultatul reportat reprezentând pierderea neacoperită

 

5. Se majorează capitalul social prin includerea a 450 lei in alte rezerve:

1068

=

1012

450 lei

Alte rezerve

 

Capital subscris vărsat

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta