0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea capitalurilor proprii

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea capitalurilor proprii

Dan Mariana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 07 Aug 2018
actualizat la 16 Aug 2022


Definirea și structura capitaluri proprii

Capitalurile proprii pot fi definite astfel:

  • ca resurse financiare atrase de la proprietari (acționari sau asociați), precum și cele constituite din profiturile obținute; sau
  • dreptul titularilor de patrimoniu (acționari sau asociați), asupra activelor societății, după scăderea tuturor datoriilor; sau
  • interesul rezidual al acționarilor în activele societății, după scăderea tuturor datoriilor.

CAPITALURI PROPRII = ACTIVE – DATORII

sau

CAPITALURI PROPRII = aporturile de capital + primele de capital + rezervele+ rezultatul reportat + rezultatul exercitiului financiar

Așasar capitalurile proprii se constituie din aportul proprietarilor la capitalul social al entității, din profitul obținut şi din alte surse proprii.

În contabilitatea financiară, capitalurile proprii se structurează în două categorii:

  • Capital propriu nominalizat, reprezentat de capitalul social, care se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital;
  • Capital propriu nenominalizat, acesta fiind reprezentat de capitalul acumulat de catre entitate ca urmare a unei activitati economice profitabile. În aceasta categorie intră: rezultatul exercițiului financiar și rezultatul reportat, rezervele, primele de capital.

Capitalurile proprii se formează la începutul activităţii entităţii şi se modifică, prin creştere sau diminuare, pe parcursul existentei entității.


Organizarea contabilității capitalurilor proprii

Capitalurilor proprii sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul următoarelor conturi sintetice din clasa 1 a planului de conturi general. Acestea reflectă capitalurile proprii, precum şi corecţii ale capitalurilor proprii.

10. Capital şi rezerve

101. Capital

103. Alte elemente de capitaluri proprii

104. Prime de capital

105. Rezerve din reevaluare (P)

106. Rezerve

107. Diferenţe de curs valutar din conversie (A/P) (Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.)

108. Interese care nu controlează (Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.)

109. Acţiuni proprii

Capitalul social exprimă valoarea totală a aporturilor subscrise/depuse de acționari/asociați. Se poate majora cu aporturi în natură sau numerar, prin încorporarea rezervelor și profiturilor. Uneori se micșorează ca urmare a retragerii unor asociați, acoperirea pierderilor din anii precedenți, redimensionarea capitalului în funcție de volumul activității.

Primele de capital reprezintă suplimentul de aport neîncorporat în capitalul social. În funcție de modul de constituire aceastea se grupează: prime de emisiune, prime de fuziune/divizare, primele de aport, primele de conversie.

Rezervele reprezintă, în general, profituri capitalizate în mod durabil de către entitate, dar și din prime de capital și rezerve din reevaluare. Rezervele consolidează baza materială a societății, sporind capacitatea acesteia de a faca față unor conjuncturi nefavorabile. Tipuri de rezerve: rezerve legale, rezerve din reevaluare, rezerve din surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezerve statutare, alte rezerve.

Acțiunile proprii sunt acele acțiuni răscumpărate cu scopul de a reduce capitalul social prin anularea acțiunilor proprii răscumparate, cesiona către personalul societății a unui număr de acțiuni proprii, sau regulariza cursul acțiunilor pe piața bursieră.

11. Rezultatul reportat

117. Rezultatul reportat

Rezultatul reportat reflectă rezultatele exerciţiilor financiare precedente care n-au fost încă repartizate pe destinaţii legale de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, precum şi rezultatele provenite din corectarea erorilor contabile.

12. Rezultatul exerciţiului financiar

121. Profit sau pierdere (A/P)

129. Repartizarea profitului (A)

Rezultatul exercițiului reprezintă diferența dintre venituri și cheltuieli, care poate avea formă de profit sau pierdere. Reprezintă soldul final al contului 121 "Profit și Pierdere". Iar contul 129 "Repartizarea profitului" reflectă profitul exerciţiului financiar în curs, repartizat pe destinaţii legale. 

14. Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

Aceste conturi țin evidența câştigurilor, respectiv a pierderilor, legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.


Verificarea de conformitate a capitalurilor proprii

Pentru a face o verificare de conformitate a elementelor de capitaluri proprii, se pot efectua următoarele operații:

  • se supun verificării soldurile la deschiderea şi închiderea exerciţiului financiar;
  • se supun verificării variaţiile pozitive şi negative intervenite în cursul exerciţiului;
  • se supun verificării hotărârile adoptate de Adunarea generală a acţionarilor şi de Consiliul de administraţie în legătură cu constituirea capitalului, respectiv subscrierea vărsămintelor acţionarilor;
  • se supun verificării corelaţiile dintre hotărârile adoptate de Adunarea generală a acţionarilor şi de Consiliul de administraţie în legătură cu constituirea capitalului, respectiv subscrierea vărsămintelor acţionarilor, în corespondenţă cu prevederile actului constitutiv, ale statutului societăţii şi ale tuturor actelor legale aplicabile;

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta