0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalurilor proprii

Dan Mariana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 07 Aug 2018
actualizat la 21 Feb 2019


Definirea și structura capitaluri proprii

Capitalurile proprii pot fi definite astfel:

  • ca resurse financiare atrase de la proprietari (acționari sau asociați), precum și cele constituite din profiturile obținute; sau
  • dreptul titularilor de patrimoniu (acționari sau asociați), asupra activelor societății, după scăderea tuturor datoriilor; sau
  • interesul rezidual al acționarilor în activele societății, după scăderea tuturor datoriilor.

CAPITALURI PROPRII = ACTIVE – DATORII

sau

CAPITALURI PROPRII = aporturile de capital + primele de capital + rezervele+ rezultatul reportat + rezultatul exercitiului financiar

Așasar capitalurile proprii se constituie din aportul proprietarilor la capitalul social al entității, din profitul obținut şi din alte surse proprii.

În contabilitatea financiară, capitalurile proprii se structurează în două categorii:

  • Capital propriu nominalizat, reprezentat de capitalul social, care se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital;
  • Capital propriu nenominalizat, acesta fiind reprezentat de capitalul acumulat de catre entitate ca urmare a unei activitati economice profitabile. În aceasta categorie intră: rezultatul exercițiului financiar și rezultatul reportat, rezervele, primele de capital.

Capitalurile proprii se formează la începutul activităţii entităţii şi se modifică, prin creştere sau diminuare, pe parcursul existentei entității.


Organizarea contabilității capitalurilor proprii

Capitalurilor proprii sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul următoarelor conturi sintetice din clasa 1 a planului de conturi general. Acestea reflectă capitalurile proprii, precum şi corecţii ale capitalurilor proprii.

 

10. Capital şi rezerve

101. Capital

103. Alte elemente de capitaluri proprii

104. Prime de capital

105. Rezerve din reevaluare (P)

106. Rezerve

107. Diferenţe de curs valutar din conversie (A/P) (Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.)

108. Interese care nu controlează (Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.)

109. Acţiuni proprii

Capitalul social exprimă valoarea totală a aporturilor subscrise/depuse de acționari/asociați. Se poate majora cu aporturi în natură sau numerar, prin încorporarea rezervelor și profiturilor. Uneori se micșorează ca urmare a retragerii unor asociați, acoperirea pierderilor din anii precedenți, redimensionarea capitalului în funcție de volumul activității.

Primele de capital reprezintă suplimentul de aport neîncorporat în capitalul social. În funcție de modul de constituire aceastea se grupează: prime de emisiune, prime de fuziune/divizare, primele de aport, primele de conversie.

Rezervele reprezintă, în general, profituri capitalizate în mod durabil de către entitate, dar și din prime de capital și rezerve din reevaluare. Rezervele consolidează baza materială a societății, sporind capacitatea acesteia de a faca față unor conjuncturi nefavorabile. Tipuri de rezerve: rezerve legale, rezerve din reevaluare, rezerve din surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezerve statutare, alte rezerve.

Acțiunile proprii sunt acele acțiuni răscumpărate cu scopul de a reduce capitalul social prin anularea acțiunilor proprii răscumparate, cesiona către personalul societății a unui număr de acțiuni proprii, sau regulariza cursul acțiunilor pe piața bursieră.

 

11. Rezultatul reportat

117. Rezultatul reportat

Rezultatul reportat reflectă rezultatele exerciţiilor financiare precedente care n-au fost încă repartizate pe destinaţii legale de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, precum şi rezultatele provenite din corectarea erorilor contabile.

 

12. Rezultatul exerciţiului financiar

121. Profit sau pierdere (A/P)

129. Repartizarea profitului (A)

Rezultatul exercițiului reprezintă diferența dintre venituri și cheltuieli, care poate avea formă de profit sau pierdere. Reprezintă soldul final al contului 121 "Profit și Pierdere". Iar contul 129 "Repartizarea profitului" reflectă profitul exerciţiului financiar în curs, repartizat pe destinaţii legale.

 

14. Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

Aceste conturi țin evidența câştigurilor, respectiv a pierderilor, legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.


Verificarea de conformitate a capitalurilor proprii

Pentru a face o verificare de conformitate a elementelor de capitaluri proprii, se pot efectua următoarele operații:

  • se supun verificării soldurile la deschiderea şi închiderea exerciţiului financiar;
  • se supun verificării variaţiile pozitive şi negative intervenite în cursul exerciţiului;
  • se supun verificării hotărârile adoptate de Adunarea generală a acţionarilor şi de Consiliul de administraţie în legătură cu constituirea capitalului, respectiv subscrierea vărsămintelor acţionarilor;
  • se supun verificării corelaţiile dintre hotărârile adoptate de Adunarea generală a acţionarilor şi de Consiliul de administraţie în legătură cu constituirea capitalului, respectiv subscrierea vărsămintelor acţionarilor, în corespondenţă cu prevederile actului constitutiv, ale statutului societăţii şi ale tuturor actelor legale aplicabile;

 

 

Cuprins capitol


Studiază în continuare:

1. Contabilitatea capitalurilor proprii

1.1. Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

1.1.1. Constituirea capitalului social

1.1.2. Mișcările capitalului social

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta