0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808

Adrian Greblis, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 04 Mar 2021
actualizat la 14 Mar 2023

Imobilizarile necorporale sunt active nemonetare, identificabile dar fără formă fizică, reprezentare prin documente juridice si comerciale ce trebuie să ajute la obţinerea unor beneficii economice viitoare, iar costul activului să poată fi măsurat în mod credibil.


Exemple de imobilizări necorporale

Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile cu înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii).

Cheltuielile de dezvoltare sunt reprezentate de costurile generate de realizarea unor obiective a căror fezabilitate tehnologică a fost demonstrată în urma unei cercetari care a condus la obținerea de produse sau servicii noi sau la îmbunătățirea substanțială a produselor sau serviciilor existente.

Licenţa este dreptul obţinut de o persoană de a utiliza o invenţie.

Marca (de fabricaţie, de servicii sau de comerţ) este un simbol sau un nume înregistrat, care dă dreptul posesorului de a-l folosi pentru identificarea unui bun sau serviciu.

Brevetul de invenţie (patentul) este dreptul exclusiv de a fabrica un anumit produs sau de a utiliza un anumit proces tehnologic.

Franciza este o strategie de dezvoltare a unei afaceri, sau dreptul asupra unui domeniu exclusiv sau asupra utilizării exclusive a unei formule, tehnici, design etc. Este o forma de comert care pune in legatura un francizor - proprietar al unei marci si detinator de know-how si un comerciant independent care se numeste francizat.

Programele informatice sunt creații ale muncii intelectuale. Aceste programe se amortizează pe o perioadă de 3 ani.

Imobilizările necorporale în curs de execuţie sunt imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la cost de achiziţie sau la cost de producţie.

Concesiunea este dreptul de exploatare a unor bunuri şi servicii obţinut de o persoană numită concesionar de la o altă persoană numită concedent. În contractul de concesiune încheiat între cele două părţi se prevăd, printre altele, durata concesionării bunurilor sau serviciilor, precum şi preţul (redevenţa) care trebuie plătit de către concesionar în schimbul folosirii bunurilor sau serviciilor concesionate. Pentru ca o concesiune să fie recunoscută ca imobilizare necorporală, trebuie ca în contracte să fie stabilite în mod clar durata şi valoarea concesiunii.

Know-how-ul este considerat de Comisia Camerei de Comerț cu sediul la Paris ca fiind ansamblul de noțiuni, de cunoștințe, de experiența, de operații și procedee necesare fabricării unui produs. Acest ansamblu de cunoștințe și noțiuni care poate fi nebrevetat sau este nebrevetabil prezintă un grad înalt de eficiență și reprezintă o noutate relativa și subiectivă în materie, fiind transmis printr-un contract de know-how, cu titlu oneros.

Uzufructul este dreptul acordat unei persoane de a se folosi pe deplin de un bun care aparţine altei persoane şi pe care trebuie să-l restituie la încetarea contractului.

Dreptul de superficie reprezintă un drept de proprietate asupra unei clădiri sau asupra unei plantații construite pe terenul altei persoane, precum şi dreptul de folosinţă asupra acestui teren.

Fondul comercial poate fi definit ca rezultatul tuturor elementelor interne sau externe favorabile maximizării profiturilor degajate de întreprindere în trecut, prezent și viitor.

Fondul comercial poate să fie pozitiv, caz în care poartă numele de goodwill, în masura în care elementele citate anterior permit degajarea unui profit superior remunerației capitalurilor angajate (utilizate) sau/și capitalurilor necesare bunei funcționări a întreprinderii. Fondul comercial pozitiv reprezintă suma suplimentară achitată în cazul achiziţionării unei firme sau unor bunuri imobile pentru: marca de fabricaţie a firmei, reputaţie, vad comercial, clientelă, legături comerciale etc. Fondul comercial se calculează ca o diferenţă dintre costul ele achiziţie (mai mare) şi valoarea justă (mai mică) aferente a unor active achizitionate. Fondul comercial se amortizează, de regulă în cadrul unei perioade de maximum 5 ani.

În caz contrar, fondul comercial negativ îmbracă forma unui badwill și reprezintă diferenţa dintre valoarea justă (mai mare) şi costul de achizitie (mai mic) aferentă activelor tranzactionate.

 

Patentele, licenţele, know-how-urile, mărcile, drepturile de autor, fondul comercial şi alte categorii similare nu trebuie recunoscute, ele regulă, ca imobilizări necorporale, dacă sunt realizate de către entitate.


Conturi contabile utilizate privind imobilizările necorporale

Contabilitatea sintetică a imobilizărilor corporale se realizează cu ajutorul conturilor:

20 "Imobilizări necorporale"

28 "Amortizări privind imobilizările"

23 "Imobilizări in curs".

Contul 201 ”Cheltuieli de constituire”

Contul 201 "Cheltuieli de constituire"

După conținutul economic este un cont de imobilizări necorporale.

După funcția contabilă este un cont de activ, care ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de înființarea sau dezvoltarea societătii comerciale.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • cheltuielile de constituire datorate (404, 462);
 • cheltuielile de constituire achitate (5121, 5311 );

 

 • cheltuielile de constituire amortizate, scoase din evidenţă (2801);

SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de constituire existente.

Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare”

Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare”

După conținutul economic este un cont de imobilizări necorporale.

După funcția contabilă este un cont de activ, care tine evidenta cheltuielilor de dezvoltare înregistrate în contul imobilizărilor necorporale.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • lucrări şi proiecte de cercetare realizate în regie proprie (231, 721 );
 • lucrări şi proiecte de cercetare executate de către terţi (404 ).
 • lucrările şi proiectele de dezvoltare achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451 , 453);
 • valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primite cu titlu gratuit (133);
 • plusuri de inventar constatate la imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare (134).

 

 • valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare cedate (6583);
 • valoarea amortizată a cheltuielilor de dezvoltare scoase din evidenţă (2803);
 • cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor (205).

SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de dezvoltare existente în patrimoniul societății.

 Contul 205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi, si active similare”

Contul 205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi, si active similare”

După conținutul economic este un cont de imobilizări necorporale.

După funcția contabilă este un cont de activ, care ţine evidenţa concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor drepturi şi valori similare achiziţionate, aportate sau dobândite pe alte căi.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • brevetele, licenţele achiziţionate (404), aportate în natură (456), primite cu titlu gratuit (133), constatate plus la inventar (134 );
 • brevetele, licentele achizitionate de la entităti afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451 , 453);
 • concesiunile preluate (167);
 • imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor (203).

 

 • valoarea amortizată a concesiunilor cedate şi scoase din evidenţă (2805);
 • valoarea neamortizată a concesiunilor  cedate şi scoase din evidenţă (6583);
 • valoarea brevetelor retrase de asociaţi sau acţionari (456);
 • concesiunile restuituite ( 167);
 • concesiunile depuse ca aport la capitalul altei societăţi comerciale (261, 263, 265).

SOLDUL debitor al contului reprezintă concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturi și active smilare existente.

 Contul 2071 “Fond commercial pozitiv”

Contul 2071 “Fond commercial pozitiv”

După conținutul economic este un cont de imobilizări necorporale.

După funcția contabilă este un cont de activ, care ţine evidenţa fondului comercial pozitiv care se determină ca diferenţă între costul de achizitie si valoarea J·ustă la data tranzactiei, a activelor achiziţionate.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • fondul comercial achiziţionat (404, 5121, 5124, 5311, 5314).

 

 • fondul comercial neamortizat, cedat (6583);
 • fondul comercial amortizat integral (2807).

SOLDUL debitor al contului reprezintă fondul comercial pozitiv existent.

 Contul 2075 “Fond comercial negativ”

Contul 2075 “Fond commercial negativ”

După conținutul economic este un cont de imobilizări necorporale.

După funcția contabilă este un cont de pasiv, care ţine evidenţa fondului comercial negativ care se determină ca diferenţă între valoarea justă (mai mare) şi costul de achiziţie (mai mic) la data tranzacţiei, a activelor achiziţionate. Aceasta diferenţă se reia ulterior la alte venituri din exploatare.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • fondul comercial negativ apărut la achiziţionarea unor imobilizări corporale (212,213,214).

 

 • fondul comercial negativ trecut la venituri (7515).

SOLDUL debitor al contului reprezintă fondul comercial negativ existent.

 Contul 208 “Alte imobilizări necorporale”

Contul 208 “Alte imobilizări necorporale”

După conținutul economic este un cont de imobilizări necorporale.

După funcția contabilă este un cont de activ, care ţine evidenfa programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • valoarea altor imobilizări necorporale achiziţionate (404 ), realizate pe cont propriu (231, 721 ), aportate (456), primite ca subvenţii guvernamentale (131 ), primite cu titlu gratuit (133);
 •  valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);
 • plusurile de inventar constatate la la alte imobilizări necorporale (134).

 

 • valoarea amortizată a altor imobilizări necorporale cedate şi scoase din evidenţă (2808);
 • valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate şi scoase din evidenţă (6583);
 • valoarea altor imobilizări necorporale retrase de către asociaţi (456);
 • valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altei societăţi comerciale (261, 263, 265).

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizări necorporale existente.

 Conturile 2801 - 2808 “Amortizări privind imobilizările necorporale”

Conturile 2801 - 2808 “Amortizări privind imobilizările necorporale”

După conținutul economic sunt conturi substractive sau rectificative ale valorii imobilizărilor necorporale.

După funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care țin evidența amortizării imobilizărilor necorporale.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • amortizarea imobilizărilor necorporale (6811);

 

 • amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din activ (201, 203, 205, 207, 208);

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale existente în patrimoniu.

 

Alte conturi specifice, utilizate pentru înregistrarea imobilizărilor necorporale:

6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital",

6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor",

7583 "Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital".

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta