0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Ana Francisco, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 30 Jun 2022
actualizat la 16 Aug 2022

Investițiile financiare pe termen scurt reprezintă, titluri de valoare (acțiuni, obligațiuni sau alte titluri de plasament) pe care entitatea economică le achiziționează pentru o perioadă scurtă de timp, de regulă sub un an. Aceste titluri sunt procurate în scop speculativ, fie pentru a fi vândute în momentul când valoarea lor crește, în vederea obținerii de venituri financiare din diferențele de preț (cum este cazul acțiunilor), fie pentru a realiza venituri financiare din dobânzi (în cazul obligațiunilor), fie pentru a fi anulate (în situația obligațiunilor proprii răscumpărate). În această categorie se includ și certificatele verzi primite.

Din categoria investiţiilor financiare pe termen scurt fac parte:

 • Instrumentele financiare primare: sunt emise de solicitanții de capital sau de fonduri de investiții;
 • Intrumentele fianciare derivate: derivatele sunt acele instrumente a căror valoare si retribuție este "derivată" din instrumentele/activele de bază. Scopul principal al derivatelor este de a dispersa riscul investitorilor.

Instrumentele financiare primare sunt impărțite în:

 • acțiuni:
  • acţiuni emise de către societăţi, din cadrul grupului sau din afara acestuia, care sunt cumpărate pentru a fi vândute în termen scurt pentru obţinerea unui câştig;
 • obligațiuni:
  • obligaţiuni emise de către entitate, care sunt răscumpărate la scadenţă în vederea
  • anulării acestora;
  • obligaţiuni emise de către alte entităţi, sunt achiziționate pentru a obține venituri și vândute într-o perioadă scurtă de timp.

Instrumentele financiare derivate sunt impărțite în:

 • contracte forward: sunt contracte la termen ferm, nestandardizate din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi preţului activului-suport. De asemenea data scadenţei este convenită între părţi iar mărimea contractului se stabileşte în funcţie de natura tranzacţiei şi de necesităţile părţilor. 
 • contracte swap: o tranzactie swap este un acord OTC (Over-the-counter) intre doua parti prin care prima parte promite sa faca o plata in contul celei de-a doua parti si cea de-a doua parte face o plata simultana in contul primei parti. Platile pentru ambele parti implicate sunt calculate conform unor formule si sunt efectuate conform unei scheme convenite cuprinzand o esalonare la diferite date in viitor. Acest tip de contract swap este denumit plain vanilla. 
 • contracte futures: se pot defini ca un angajament standardizat de a cumpăra sau vinde un anumit activ financiar la o dată viitoare şi la un preţ stabilit în momentul încheierii tranzacţiei; contractul futures implică deci stabilirea activului ce stă la baza contractului, a cantităţii ce trebuie livrate, a preţului şi scadenţei. 
 • opțiuni: sunt instrumente financiare derivate care oferă deținătorului dreptul dar nu și obligația de a cumpăra, respectiv de a vinde un activ suport, la un preț prestabilit până sau la scadență. Contractele Options reprezintă un acord între două părți, un vânzător și un cumpărător, prin care vânzătorul vinde cumpărătorului, în schimbul plății unei prime, dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra sau vinde un activ, în anumite condiții. Contractele Options sunt contracte standardizate care se tranzacționează pe bursele specializate.

Conturi contabile utilizate privind investițiile pe termen scurt

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt se realizează cu ajutorul grupeide conturi:

50 "Investiții pe termen scurt" 

501 "Acţiuni de,tinute la entităţile afiliate",

505 "Obliga,tiuni emise şi răscumpărate"

506 "Obligaţiuni"

508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate"

5081 "Alte titluri de plasament"

5088 "Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament"

509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţii pe termen scurt"

5091 "Vărsăminte de efectuat pir. acţiunile deţinute la entităţile afiliate"

5092 "Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt"

501 "Acţiuni de,tinute la entităţile afiliate"

Contul 501 ”Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

După conținutul economic este un cont de plasamente şi active băneşti.

După funcția contabilă este un cont de activ, utilizat pentru a ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, concretizate în actiuni achiziţionate în vederea obţinerii unui câştig pe termen scurt, prin vânzarea lor la un preţ mai mare decât prețul de achiziți.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • costul de achiziţie pentru acţiuni achiziționate de la entităţile din cadrul grupului (5091, 5121, 5124, 5311, 5314).
 • diferențe semnificative față de evaluarea de la sfârșitul anului fiscal, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (768);
 • cresterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusiv venituri directe din capitaluri proprii în situațiile financiare anuale consolidate (1064);

 

 • costul de achiziţie al acţiunilor vândute (461, 5121, 5124, 5311, 5314);
 • diferenţa dintre preţul de achiziţie (mai mare) şi preţul de vânzare (mai mic) al acţiunilor vândute (6642).
 • diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668);
 • ajustarea rezervei de valoare justă,urmare a diferenţelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (1064);

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile din cadrul grupului.

505 "Obliga,tiuni emise şi răscumpărate"

Contul 505  “Obligaţiuni emise şi răscumpărate

După conținutul economic este un cont de plasamente şi active băneşti.

După funcția contabilă este un cont de activ, care care poate urmări obligațiunile emise și răscumpărate pentru a le anula.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate (509, 5121, 5124, 5311);

 

 • valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate anulate (161);

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate, neanulate.

506 "Obligaţiuni"

Contul 506 “Obligaţiuni

După conținutul economic este un cont de plasamente şi active băneşti.

După funcția contabilă este un cont de activ, care ţine evidenţa obligaţiunilor cumpărate în vederea obţinerii unui câştig pe termen scurt.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • costul de achiziţie al obligaţiunilor cumpărate (509, 5121, 5124, 5311).
 • diferenţele favorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (768);

 

 • costul de achiziţie al obligaţiunilor vândute (461, 5121, 5124, 5311);
 • diferenţa dintre preţul de achiziţie (mai mare) şi preţul de vânzare (mai mic) al obligaţiunilor vândute (6642).
 • diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668);

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea o bligaţiunilor deţinute în portofoliul entităţii.

5081 "Alte titluri de plasament"

Contul 5081 “Alte titluri de plasament

După conținutul economic este un cont de plasamente şi active băneşti.

După funcția contabilă este un cont de activ, care pune evidenţa altor titluri de plasament cumpărate în vederea obtinerii de venituri financiare.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • costul de achiziţie al altor investiţii pe termen scurt cumpărate (5092, 5121, 5124, 5311, 5314);
 • diferenţele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută şi depozitele pe termen scurt în valută, stabilite la închiderea exerciţiului financiar (765);

 

 • costul de achiziţie al altor investiţii pe termen scurt vândute (461, 512, 531 );
 • diferenţa dintre preţul de achiziţie (mai mare) şi preţul de vânzare (mai mic) a altor titluri de plasament vândute (6642);
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie în valută, stabilite la vânzare sau la închiderea exer. financiar (665);

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri de plasament cumpărate, existente la un moment dat.

5088 "Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament"

Contul 5088 "Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament

După conținutul economic este un cont de creanţe asimilate investiţiilor pe termen scurt.

După funcția contabilă este un cont de activ, care ţine evidenţa dobânzilor aferente obligaţiunilor şi titlurilor de plasament cumpărate în vederea obţinerii de venituri financiare,

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • dobânzile de încasat, aferente altor investiţii pe termen scurt (512,531);

 

 • dobânzile încasate (512, 531);

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea dobânzii de primit aferente
altor titluri cumpărate care există în portofoliul de investiții al entității la un moment dat.

5091 "Vărsăminte de efectuat pir. acţiunile deţinute la entităţile afiliate"
5092 "Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt"

Contul 5091 “Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate”

Contul 5092 “Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt

După conținutul economic sunt conturi de datorii pe termen scurt.

După funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care ţin evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru investiţii p termen scurt cumpărate.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • costul de achiziţie al investiţiilor pe termen scurt achitate (512, 531 ).
 • diferenţele favorabile de curs valutar, care rezultă în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la cursul de închidere a exerciţiului financiar sau în urma achitării acestora (765);

 

 • costul de achiziţie al investiţiilor pe termen scurt cumpărate pe credit (501, 505, 506, 5081 ).
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la cursul de închidere a exerciţiului financiar (665);

SOLDUL creditor al contului reprezintă costul de achiziţie al investiţiilor pe termen scurt cumpărate, dar neachitate.

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta