0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Ana Francisco, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 09 Aug 2022
actualizat la 16 Aug 2022

Instrumentele financiare sunt, în general, obligații legale ale unei părți de a transfera un activ/ o valoare (de obicei bani) către altă parte, la o dată viitoare și în anumite condiții.

De fapt, instrumentele financiare sunt active tranzacționabile. Aceste active pot fi numerar, drepturi contractuale de a furniza fonduri sau de a primi plăți sau alte tipuri de instrumente financiare sau dovada proprietății entităților economice.

Intrumentele financiare primare se împart în:

 • Acțiuni
 • Obligațiuni

Preţul acţiunilor, respectiv al obligaţiunilor pe piaţa financiară poartă denumirea de curs bursier, care se determina pe baza relaţiei:

Cursul bursier = venitul anual obtenabil / rata dobânzii


Acțiunile

Acțiunile sunt instrumente de investiții pe termen mediu și lung, iar dezvoltarea lor este legată de evoluția situației financiare a companiei în care se investesc fonduri. Se pot alege companii din cele mai performante industrii, iar dezvoltarea lor se va reflecta în timp util pe măsură ce crește valoarea portofoliului. Ca unul dintre proprietarii companiei, dacă compania decide să distribuie dividende, aveți dreptul de a participa la decizia emitentului și de a primi dividende. Din punct de vedere statistic, se constată că randamentul de pe piață este semnificativ mai mare decât randamentul instrumentelor monetare, iar riscul este proporțional.

Acțiunile emise de companiile publice sunt supuse unei evaluări continue, iar deținătorii acțiunilor emise de acestea au un avantaj față de deținătorii acțiunilor companiilor netranzacţionate pe o piaţă reglementată, deoarece piețele lor își evaluează zilnic nivelul investițiilor. Mai mult, comparativ cu acțiunile emise de companiile de tip închis, acțiunile companiilor listate pot fi tranzacționate mai rapid și mai profitabil. Deținătorii de acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată dispun de mai multe informaţii utile legate de o societate emitentă.

Orice societate îşi poate utiliza acţiunile în diverse scopuri:

 • stimularea avantajelor prin oferirea de acţiuni pentru stingerea unor datorii rezultate din activităţile societăţii.
 • pentru preluarea altor societăţi etc.

În toate aceste cazuri, oferirea unor acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată este mult mai activă.

Acţiunile asigură deţinătorilor următoarele avantaje :

 • un venit net sub formă de dividende
 • dreptul la majorarea capitalului este alocat prin rezultatele consolidării rezervelor și reportării (distribuirea gratuită a acțiunilor nou emise).
 • participare la gestionarea societăţii şi la emiterea de noi acţiuni
 • dreptul de vot în adunarea acţionarilor
 • dreptul la consultarea documentelor societăţii

Clasificarea acţiunilor

În funcție de forma de emitere, acțiunile pot fi:

 • emise în forma materializată (de exemplu, certificat de acționar emis în formă fizică) ;
 • emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont, în această categorie se regăsesc toate acţiunile tranzacţionate pe o piaţă reglementată de capital.

Din perspectiva modului de identificare a titularului, există:

 • acţiuni la purtător (nu sunt furnizate informații despre deținătorii lor, astfel încât oricine le deține este considerat proprietar legal. Acest tip de acțiuni este înstrăinat prin simpla tradiţiune)
 • acţiuni nominative (indică proprietarii acestora, urmând ca actul de transfer să fie menţionat separat în registrul acționarilor societății emitente, respectiv la Depozitarul Central în cazul societăţilor deţinute public).

În funcție de natura drepturilor acordate acționarilor, stabilim:

Acţiuni comune (obişnuite sau ordinare), oferă titularilor următoarele categorii de drepturi:

 • dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor anuale ale companiei (dreptul la încasarea de dividende), în condiţiile legii societăţilor comerciale
 • dreptul de a participa la hotărârile luate în AGA, prin exprimarea voturilor fie prin:
  • metoda proporţionalităţii – conform căreia o acţiune conferă un drept de vot, dacă actul constitutiv nu prevede altfel, sau
  • metoda votului cumulativ - aplicată în mod obligatoriu la cererea unui acţionar semnifica, atunci când pe ordinea de zi a AGOA figurează un punct distinct privind numirea administratorilor unei societăţi deţinute public (minim 5 administratori).

Acţiuni preferenţiale. Conform Legii nr. 31 martie 1990, în ceea ce privește societăţile comerciale, o societate societățile pe acțiuni pot emite acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar şi fără drept de vot, ce conferă titularului:

 • dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exerciţiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări;
 • drepturile recunoscute acţionarilor cu acţiuni ordinare, inclusiv dreptul de a participa la Adunarea Generală a Acţionarilor, cu excepţia dreptului de vot.

În funcţie de relaţia cu nivelul capitalului social subscris şi vărsat:

 • acţiuni autorizate
 • acţiuni emise şi aflate în circulaţie

Obligațiunile

Obligațiunile sunt titluri care oferă titularilor dreptul de a primi dobânzi periodice (cupoane) și de a rambursa principalul la scadență. Deținătorii de obligațiuni sunt creditori pentru entitatea emitentă, spre deosebire de deținătorii de acțiuni (acționari) care sunt proprietari ai unei părți din aceasta (în funcție de deținere). Obligațiunile pot fi emise de companii, entități financiare de autoritati centrale (cunoscute și ca titluri de stat) sau locale ale unui stat.

Obligațiunile sunt incluse în categoria titlurilor financiare cu risc redus, deoarece chiar dacă dinamica afacerii fluctuează, investitorii vor primi totuși dobânzi aferente obligațiunilor pe care le dețin, iar condiția de bază este ca emitentul să nu intre în incapacitate de plată.

Obligaţiunile oferă deţinătorilor acestora o serie de drepturi:

 • dreptul de a încasa dobânda conform prospectului de emisiune;
 • dreptul de a încasa valoarea de rambursare la scadenţă;
 • dreptul de a întruni în Adunarea Generală a Deţinătorilor de obligaţiuni

O caracteristică a obligaţiunilor este aceea că, în cazul falimentului societăţii emitente, deţinătorii acestora au prioritate în recuperarea investiţiilor faţă de acţionari. Conform clauzelor de asigurare prevăzute în contractul de împrumut, deținătorii de obligațiuni vor putea recupera mai mult sau mai puțin ușor suma împrumutată.

 La fel ca si acţiunile, obligaţiunile, circula pe piaţa valorilor mobiliare si au cursul lor. Spre deosebire de acţiuni al căror curs este sub incidenţă dividendului adus si nivelul dobânzilor, cursul obligaţiunilor este sub influenta nivelului venitului fix adus de obligaţiune si a nivelului ratei dobânzii de piaţa.

Cumpărătorul (sau deținătorul) unei obligațiuni se mai numește şi obligator şi are calitatea de creditor faţă de emitent.

Cumpărătorul (sau deținătorul) unei obligațiuni se mai numește sau la un preţ inferior valorii nominale, diferența fiind prima de emisiune. În același timp, emitentul poate răscumpăra obligaţiunile la valoare nominală sau la o valoare superioară a acesteia, diferenţa reprezentând prima de rambursare.

Obligaţiunea este, prin urmare, un titlu de creanţă reprezentativ pentru un împrumut pe termen lung şi care se negociază pe o piaţă secundară (poate fi cotat pe o piaţă, devenind, deci, valoare mobiliară).

Clasificarea obligatiunilor

Obligaţiunile pot fi clasificate după mai multe criterii. După emitent, distingem obligaţiunile emise de societăţile comerciale (corporate bonds) şi cele emise de stat (sovereign bonds); se poate vorbi şi de obligaţiunile emise de autorităţile locale (municipalities).

Pe termen lung, numite obligaţiuni asimilabile Tezaurului (OAT)

Acestea sunt numite titluri de valoare „asimilabile” deoarece odată puse în circulație, Tezaurul poate emite noi obligațiuni cu caracteristicile obligațiunilor vechi, crescând astfel lichiditatea titlurilor. Noile obligaţiuni sunt asimilate celor vechi. Majoritatea OAT au rate fixe ale dobânzii. Durata este de până la 30 de ani.

Pe termen mediu, bonuri de tezaur cu rată fixă şi dobânzi anuale (BTAN). Ele au o durată de 2 până la 5 ani.

Pe termen scurt, bonurile de tezaur cu rată fixă şi dobândă precalculată (BTF). Au o durată inferioară unui an; ele nu au cupon şi sunt emise la un curs inferior valorii de rambursare.


Monografie. Operații privind investiţiile financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Exemplul 1

O filială cumpără în scop speculativ un pachet de 1000 acţiuni emise de către o altă filială din cadrul aceluiaşi grup. Prețul de achiziţie este de 3 lei/acţiune, pe care le achită prin bancă. Ulterior se vând în numerar 500 de acţiuni la preţul de 3,50 lei/acţiune şi 100 de acţiuni cu preţul de 2 lei/acţiune.

Achiziţionarea acţiunilor: 1000 x 3 lei/acţiune = 3000 lei

501

=

5091

3000 lei

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

 

Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile
deţinute la entităţile afiliate

 

Achitarea acţiunilor

5091

=

5121

3000 lei

Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile
deţinute la entităţile afiliate

 

Conturi la bănci în lei

 

Vânzarea cu câştig a acţiunilor

5311

=

%

1750 lei

Casa în lei (500x3,5 lei/ acţiune)

 

501

1500 lei

 

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (500x3Iei/acţ)

 

 

 

7642

250 lei

 

 

Caştiguri din investiţii pe termen scurt cedate

 

Vânzarea cu pierdere a acţiunilor

%

=

501

300 lei 

5311

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (100x3Iei/acţ)

200 lei

Casa în lei (100x lei/ acţiune)

 

 

 

6642

 

 

 100 lei

Pierderi privind investiţiile pe termen scurt cedate

 

 

 

Exemplul 2

Se achiziţionează cu numerar 1000 de acţiuni cu preţul de 1.5 lei/bucată. Ulterior, se vând 200 de acţiuni cu preţul de 1.7 lei/bucată şi 50 de acţiuni cu preţul de 0,90 lei/bucată. Încasarea se va face prin bancă.

Achiziţionarea cu numerar a acţiunilor

5081

=

5311

1500 lei

Alte titluri de plasament (1000x1.5 lei/ acţiune)

 

Casa în lei

 

Vânzarea cu câştig a acţiunilor

461

=

%

340 lei

Debitori diverşi (200 x 1,7 lei/acţiune)

 

5081

150 lei

 

 

Alte titluri de plasament (100 x 1,5 lei/acţiune)

 

 

 

7642

190 lei

 

 

Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate

 

Vânzarea cu pierdere a acţiunilor

%

=

5081

75 lei

461

 

Alte titluri de plasament (50 x 1,5 lei/acţiune)

45 lei

Debitori diverşi (50 x 0,9 lei/acţiune)

 

 

 

6642

 

 

30 lei

Pierderi privind investiţii pe termen scurt cedate

 

 

 

Încasarea prin bancă a acţiunilor vândute

5121

=

461

385 lei 

Conturi la bănci în lei

 

Debitori diverşi (340+45)

 

Exemplul 3

Un împrumut de 5000 lei a fost contractat din emiterea de obligațiuni. Decontarea se face în numerar. La scadenţă, se răscumpără în numerar obligaţiunile emise la valoarea nominală.

Subscrierea împrumutului

461

=

161

5000 lei

Debitori diverşi

 

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni

 

Vânzarea obligaţiunilor emise

5311

=

461

5000 lei

Casa în lei

 

Debitori diverşi

 

Răscumpărarea obligaţiunilor emise

505

=

5311

5000 lei

Obligaţiuni emise şi răscumpărate

 

Casa în lei

Anularea obligaţiunilor emise

161

=

505

5000 lei 

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni

 

Obligaţiuni emise şi răscumpărate

 

Exemplul 4

Se achiziţionează 1000 de obligaţiuni cu preţul de 5 lei/bucată. 300 de obligaţiuni se achită imediat cu numerar, restul se vor achita prin bancă. Pentru obligaţiunile deţinute, entităţii are dreptul la o dobândă de 100 lei, care se încasează cu numerar. Ulterior, se vând cu numerar 400 de obligaμuni cu preţul de 6 lei/bucată şi 300 de obligaţiuni cu preţul de 4 lei/bucată.

Achiziţionarea obligaţiunilor

506

=

%

5000 lei

Obligaţiuni (1000 x 5 lei/acţiune)

 

5311

1500 lei

 

 

Casa în lei (300 x 5 lei/acţiune)

 

 

 

5092

3500 lei

 

 

Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt

 

Achitarea celor 700 de obligaţiuni:

5092

=

5121

 3500 lei

Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt

 

Conturi la bănci în lei

 

Înregistrarea dobânzii cuvenite:

5088

=

762

100 lei

Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament

 

Venituri din investiţii pe termen scurt

Încasarea dobânzii:

5311

=

5088

100 lei 

Casa în lei

 

Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament

 

Vânzarea cu câştig a obligaţiunilor:

5311

=

%

2400 lei

Casa în lei(400 x 6 lei/acţiune)

 

506

2000 lei

 

 

Obligaţiuni (400 x 5 lei/acţiune)

 

 

 

7642

400 lei

 

 

Câstiguri din investiţii pe termen scurt cedate

 

Vânzarea cu pierdere a obligaţiunilor:

%

=

506

1500 lei

5311

 

Obligaţiuni (300 x 5 lei/acţiune) 

1200 lei

Casa în lei (300 x 4 lei/acţiune) 

 

 

 

6642

 

 

300 lei

Pierderi privind investiţiile pe termen scurt cedate

 

 

 

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta