0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

Gebăilă Roxana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 17 Dec 2018
actualizat la 16 Aug 2022

Operațiunile efectuate prin conturile bancare sunt încasările şi plăţile efectuate prin conturile bancare și se mai numesc decontări fără numerar. Decontările fără numerar utilizează instrumente şi mijloace de plată emise pe suport de hârtie, magnetic sau electronic. Se fac prin virarea unor sume în lei sau în valută din contul debitorului în contul creditorului.

Aceste operațiuni au anumite caracteristicile specifice datorită decontării prin intermediul unei bănci terțe:

 • Au natură dublă, determinată de un transfer de bani şi de un flux de mesaje între parţi, conținând instrucțunile de plată;
 • Există o diferenţa în timp între momentul iniţierii şi cel al finalizării plăţii;
 • Pot exista unul sau mai mulți intermediari (bănci) în procesarea unei tranzacții.

Fluxurile contabile ale operațiunilor efectuate prin bancă pot fi clasificate în:

 • încasări: stingeri de creanțe monetare, încasări de venituri și câștiguri;
 • plăți: stingeri de datorii monetare, achitarea cheltuielilor și pierderilor;
 • viramente interne (transferuri bănești) între diferite conturi de trezorerie.

În cazul disponibilităţilor în valută se deschid conturi distincte pentru fiecare tip de valută. Încasările şi plăţile în valută se echivalează în lei la cursul zilei al băncii.

La sfârşitul fiecărei luni, disponibilitățile în valută trebuie reevalute la cursul din ultima zi a lunii. Datorită fluctuaţiei cursurilor valutare, por apărea diferenţe favorabile, care se înregistrează la venituri financiare, sau diferenţe nefavorabile, înregistrate la cheltuieli financiare.

În unele situații în practică, de regulă la sfârșitul lunii sau a exercițiului, se impune înregistrarea în contabilitate a unor sume în curs de decontare, fiind considerate:

 • sume depuse la bancă, dar neînregistrate în extrasul de cont;
 • sume virate de catre terți, dar neapărute în extrasul de cont;
 • sume achitate prin mandat postal de către terți, dar neajunse la banca;
 • sume consemnate în conturi separate la bănci pentru schimburi valutare.

Înscrierea unei sume în debitul contului de disponibilități din contabilitatea firmei semnifică o creștere de mijloace bănești ale acestuia. În extrasul de cont al băncii apare în creditul extrasului de cont, având semnificația de creștere a obligațiilor băncii față de agentul economic.

O înscriere a unei sume în creditul contului de disponibilități a firmei reprezintă o diminuare a acestora, care se înscrie în debitul extrasului de cont, având semnificația de diminuare a obligațiilor băncii față de societate.


Conturi utilizate în operațiunile prin bancă

Operațiile din conturile de disponibilități păstrate la bănci în lei sunt evidențiate cu ajutorul contului contului de activ 512 "Conturi curente la bănci", care e detaliază pe trei conturi de gradul II:

5121 "Conturi la banci in lei";

5124 "Conturi la bânci in valută".

5125 'Sume în curs de decontare"

Contul 5121 “Conturi la banci in lei”
Contul 5124 “Conturi la bănci in valută”

Contul 5121 “Conturi la banci in lei”
Contul 5124 “Conturi la bănci in valută”

După conținutul economic sunt conturi de active circulante bănești.

După funcţia contabilă sunt conturi de activ, care ţin evidenţa disponibilităţilor în lei sau în valută existente în conturile bancare ale entitătii, precum şi a încasărilor şi plăţilor efectuate prin aceste conturi

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • sumele depuse sau virate în cont din alte conturi de trezorerie (581 ); » subvenţiile de investiţii sau de exploatare încasate (131, 445, 7 41 );
 • suma împrumuturilor obţinute prin emisiuni de obligaţiuni (161 ); » creditele bancare pe termen lung sau scurt încasate (162, 519);
 • sumele încasate de la societăţile legate prin participaţii, din cadrul grupului sau afara grupului (166,451,453);
 • sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (167); » creanţele +
 • mobilizate şi dobânzile aferente încasate (267, 763);
 • sumele încasate de la clienţi şi debitori diverşi (411, 413,461);
 • sumele recuperate din debite ale personalului (4282);
 • TVA de recuperat încasată de la buget ( 4424 );
 • sume restituite de la buget, reprezentând impozite şi taxe plătite în plus (446, 447, 448);
 • sumele depuse în cont de către asociaţi (4551 );
 • sumele depuse în cont ca aport în numerar la capitalul social (456);
 • sumele primite ca rezultat al operaţiilor în participaţie (458);
 • sumele încasate şi necuvenite (462 sau 473);
 • veniturile încasate în avans (472);
 • sumele încasate de la subunităţi sau de la unitate (481, 482);
 • valoarea investiţiilor pe termen scurt cedate (501 la 508, 7642);
 • valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (5112, 5113, 5114);
 • veniturile din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (706);
 • alte venituri din exploatare încasate (758);
 • dividendele încasate pentru participaţiile la capitalul altor societăţi comerciale (761, 762);
 • veniturile din dobânzi încasate (766);
 • diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilit. în valută stabilite la închiderea exerciţiului financiar şi la decontarea op. în valută (765);
 • diferenţele favorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul exerciţiului (768).
 • valoarea sconturilor încasate (767);
 • veniturile extraordinare încasate (771 ).
 
 • sumele ridicate din cont şi virate în alte conturi de trezorerie (581 );
 • împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni rambursate (161 );
 • creditele bancare pe termen lung şi scurt rambursate (162, 519);
 • alte împrumuturi şi datorii asimilate rambursate sau achitate (167);
 • sumele restituite societăţilor care deţin titluri de participare ale entităţii, sau altor societăţi comerciale din cadrul grupului sau legate prin interese de participare (166,451,453);
 • valoarea de achiziţie a investiţiilor financiare cumpărate (261 la 265, 501 la 508);
 • vărsămintele efectuate pentru titlurile imobilizate şi investiţiile financiare pe termen scurt (269, 509);
 • cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca -imobilizări necorporale; alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
 • sumele achitate privind operaţiile în participaţie (458);
 • dobânzile achitate ( 168, 518, 666 );
 • avansurile acordate furnizorilor de imobilizări (232, 234);
 • valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung (267);
 • plăţile efectuate către furnizori şi creditori diverşi (401 la 408, 462);
 • sumele achitate reprezentând cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, primele de asigurare, studiile şi cercetările, comisioanele şi onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (611 la 614, 622 la 626, 628);
 • plăţi efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);
 • sumele plătite pentru acţiuni proprii răscumpărate (109);
 • plăţile efectuate către personalul entităţii (421 la 426);
 • reţinerile din salarii achitate terţilor (427);
 • impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate virate la buget (441, 4423, 4426, 444, 446, 447, 448);
 • sumele achitate reprezentând contribuţia la asigurările sociale şi la asigurările sociale de sănătate (43 ·1 ); la fondul de şomaj (437);
 • sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
 • sumele achitate asociaţilor (455, 456);
 • dividendele achitate asociaţilor sau acţionarilor (457);
 • restituirea sumelor în curs de clarificare (462 sau 473);
 • sumele plătite de către unitate sau de către subunităţi (481, 482);
 • plăţile efectuate în avans (471 );
 • valoarea serviciilor bancare plătite (627);
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente disponib. în valută stabilite la închiderea exerciţiului financiar şi la decontarea operaţiilor în valută (665);
 • valoarea sconturilor achitate (667).
 • diferenţele nefavorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul exerciţiului (668).

Contul 5125 “Sume în curs de decontare”

Contul 5125 “Sume în curs de decontare”

După conținutul economic este un cont de active circulante bănești.

După funcţia contabilă este un cont de activ, care ține evidența sumelor aflate în curs de decontare.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • sumele virate la bănci sau prin mandat poştal, dar neapărute în extrasele de cont (4111);
 • consemnarea de sume în conturi distincte la bănci pentru licitarea de valută ( 581 );

SOLDUL debitor al contului reprezintă sume aflate în curs de decontare.

 
 • sumele apărute în extrasele de cont ale băncii destinatare ( 5121, 5124 );
 • sumele în valută virate în contul de disponibil în valută (581 );
 • sumele în lei neutilizate, virate în contul de disponibil în lei (581 );
 • comisionul bancar aferent operaţiunilor bancare (627);

Contul 5186 “Dobanzi de platit”

Contul 5186 “Dobanzi de platit”

După conținutul economic este un cont de datorii financiare pe termen scurt.

După funcţia contabilă este un cont de pasiv, care ţine evidenta dobânzilor datorate aferente creditelor acordate de către bănci în conturile de trezorerie.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • dobânzile datorate aferente creditelor de trezorerie (666).
 
 • dobânzile plătite aferente creditelor de trezorerie (5121, 5124 ).

SOLDUL creditor reprezintă dobânzile datorate aferente creditdor de trezorerie.

Contul 5187 “Dobanzi de încasat”

Contul 5187 “Dobanzi de încasat”

După conținutul economic este un cont de creanţe financiare pe termen scurt.

După funcţia contabilă este un cont de activ, care ţine evidenta dobânzilor de încasat aferente disponibilitătilor aflate în conturile bancare

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor bancare (766).

SOLDUL debitor reprezintă dobanzile de încasat aferente disponibilitatilor in conturile bancare.

 
 • dobânzile încasate aferente disponibilităţilor bancare (5121, 5124 ).

Monografie. Operații privind operațiunile prin bancă

Exemplul 1:

O firmă exportă produse finite în valoare de 10.000 EUR la cursul de 4.50 Iei/EUR. Decontarea se face la cursul de 4.60 Iei/EUR. Exportatorul a înregistrat produsele livrate la pretul de 40.000 lei. La sfârsitul lunii în care s-a încasat factura, cursul era de 4.70 Iei/EUR, când se calculează diferențele de curs valutar. Se consideră aceleaşi date și în cazul unui importator de materii prime.

a) În contabilitatea exportatorului

Livrarea produselor finite: 10.000 x 4,50lei/EUR = 45.000 lei

4111

=

701

45.000 lei

Clienți

 

Venituri din vânzarea produselor finite

 

Descărcarea gestiunii de produsele finite livrate:

711

=

345

40.000 lei

Variaţia stocurilor

 

Produse finite

 

Încasarea creanţei în valută:

10.000x4.6lei/EUR=46.000lei; 10.000x4.7lei/EUR= 47.000lei

5124

=

%

47.000 lei

Conturi la bănci în valută

=

4111

46.000 lei

 

 

Clienți

 

 

 

765

1.000 lei

 

 

Venituri din diferenţe de curs valutar

 

Diferenţe de curs valutar la sfârşitul lunii:

10.000 x (4,70-4,60) = 1.000 lei

5124

=

765

1.000 lei

Conturi la banci in valuta

 

Venituri din diferenţe de curs valutar

 

b) În contabilitatea importatorului

 Achiziţionarea materiilor prime:

10.000 x 4,5 lei/EUR = 45.000

301

=

401

45.000 lei

Materii prime

 

Furnizori

 

Achitarea datoriei în valută:

%

=

5124

46.000 lei

401

 

Conturi la banci în valută (10.000 x 4, 6lei/EUR)

 

Furnizori (10.000x 4,50lei/EUR)

 

 

45.000 lei

665

 

 

1.000 lei

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

 

 

 

Diferenţe de curs valutar la sfârşitul lunii:

665

=

5124

1.000 lei

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

 

Conturi la banci in valuta

 

 

Exemplul 2:

O societate expediază prin poştă mărfuri în valoare de 2.000 Iei plus TVA. Se primeşte mandatul poştal, care atestă decontarea creanței, însă suma nu a intrat în contul bancar. Ulterior, suma este consemnată în extrasul de cont.

Primirea mandatului poştal:

5125

=

4111

2.380lei

Sume în curs de decontare

 

Clienți

 

Intrarea sumei în contul bancar:

5121

=

5125

2.380lei

Conturi la bănci în lei

 

Sume în curs de decontare

 

 

Exemplu 3:

Un magazin încasează contravaloarea mărfii, cu POS, 142.80 lei (TVA 19% inclus) de la un client. Există un  decalaj de timp de două zile între momentul încasării la POS și momentul în care sumele apar pe extrasul de bancă.

Vânzare marfă:

4111

=

%

142.80 lei

Clienți

 

707

120.00 lei

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor

 

 

 

4427

22.80 lei

 

 

TVA de plată

 

Încasarea bonului de casă:

5125

=

4111

142.80 lei

Sume în curs de decontare

 

Clienți

 

Decontarea în bancă după două zile:

5121

=

5125

142.80 lei

Conturi la bănci în lei

 

Sume în curs de decontare

 

Se poate face înregistrarea și sărind pasul cu trecerea sumelor prin 4111, însă nu recomandăm pentru o evidență bună în contabilitate. Totodată, în modul prezentat, reconcilierea vânzărilor și încasărilor se poate face mai ușor și cu o acuratețe mult mai mare.

 

Exemplul 4:

Exemple de tranzacții cu dobânzi:

a) Dobânzi achitate în sumă de 40 lei, conform extrasului de cont:

Plata dobândă:

666

=

5121

40 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

Conturi la bănci în lei

 

b) Dobânzi datorate, dar neachitate în luna curentă în sumă de 100 lei, și achitarea luna următoare

Dobânzi datorate:

666

=

5186

100 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

Dobânzi de plătit

 

Achitarea dobânzilor datorate luna umrătoare:

5186

=

5121

2.380lei

Dobânzi de plătit

 

Conturi la bănci în lei

 

c) Dobânzi încasate, în sumă de 50 lei:

Încasare dobânzi:

5121

=

766

50 lei

Conturi la bănci în lei

 

Venituri din dobânzi

 

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta