0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

Ana Francisco, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 28 Mar 2022
actualizat la 16 Aug 2022

Subvenția poate fi considerată ca fiind un ajutor bănesc nerambursabil acordat (de guvern, agenții guvernamentale, alte instituții naționale și internaționale) unei persoane, unei instituții, unei ramuri economice sau întreprinderi în scopul atenuării efectelor sociale ale modificărilor economice de structură. Subvenţiile sunt deci sume primite cu titlu gratuit (nerambursabile şi nepurtătoare de dobânzi).

Acestea se clasifică, după modul exploatare, astfel:

 • subvenţii aferente activelor;
 • subvenţii aferente veniturilor.

După natura subvenţiilor, aceastea reflectă astfel:

 • subvenţii guvernamentale,
 • împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii,
 • alte sume primite cu caracter de subventii.

Subvențiile aferente activelor se referă la sume primite gratuit atunci când sunt îndeplinite principalele condiții pentru cumpărarea, construcția sau achiziționarea de active fixe de către beneficiar. Subvențiile guvernamentale pot lua forma transferului de active nemonetare. În acest caz, subvențiile și activele sunt înregistrate la valoarea justă.

Tipurile de subvenții pentru active includ, de asemenea, donații pentru investiții şi plusurile constatate la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale. Subvențiile pentru active sunt înregistrate în contabilitate ca subvenții pentru investiții şi sunt recunoscute ca venituri amânate în bilanț. Veniturile amânate sunt înregistrate în contul de „Profit și pierdere” pe măsura recunoaşterii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active. Ca exemple, se includ în această categorie subventii pentru acoperirea diferenţelor de preţ la anumite bunuri şi servicii, sau subventionarea locurilor de muncă în cazul angajării de absolventi si de şomeri.

În cifra de afaceri se va reflecta numai subvenția legată de cifra de afaceri, respectiv sumele încasate de la buget pentru decontarea bunurilor/serviciilor livrate atunci când costul de producție este mai mare decât prețul de vânzare.

Subvențiile guvernamentale reprezintă asistența acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o întreprindere în schimbul respectării, în trecut sau în viitor, a anumitor condiții referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.

Subvențiile guvernamentale, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justă, nu trebuie recunoscute până când nu există suficientă siguranță că entitatea va respecta condițiile impuse pentru acordarea lor și că subvențiile vor fi primite.

Doar primirea unei subvenții nu furnizează ea însăși dovezi concludente că toate condițiile atașate acordării acesteia au fost sau vor fi îndeplinite. Recunoașterea veniturilor din subvenții se face cu respectarea clauzelor care au stat la baza acordării lor.

O subvenție guvernamentală care urmează să fie primită drept compensație pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate sau în sensul acordării unui ajutor financiar imediat entității, fără a exista costuri viitoare aferente, trebuie recunoscută în contul de profit și pierdere în perioada în care devine creanță.

În anumite circumstanțe, o subvenție guvernamentală poate fi acordată în scopul oferirii de ajutor financiar imediat unei entități. Astfel de subvenții pot fi limitate la o anumită entitate și pot să nu fie disponibile unei categorii întregi de beneficiari. În acest caz, recunoașterea subvenției în contul de profit și pierdere are loc în perioada în care entitatea îndeplinește condițiile pentru primirea acesteia.

O subvenție guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare corporală), caz în care subvenția și activul sunt contabilizate la valoarea justă;


Conturi contabile utilizate privind subvențiile

Contabilitatea sintetică a subvenţiilor pentru investiţii se realizează cu ajutorul următotarelor conturi:

445 "Subvenţii"

4451 "Subvenţii guvernamentale"

4452 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii"

4458 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii"

475 “Subvenţii pentru investiţii”

4751 “Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”

4752 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”

4753 “Donaţii pentru investiţii”

4754 “Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”

4758 “Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii”

4451 "Subvenţii guvernamentale"
4452 "imprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii"
4458 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii"

Contul 4451 "Subvenţii guvernamentale",

Contul 4452 "imprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii"

Contul 4458 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii

După conținutul economic sunt conturi de creante.

După funcția contabilă este un conturi de pasiv, utilizate pentru evidenţa decontărilor privind subvenţiile de la buget sau provenite din contribuţiile financiare nerambursabile.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • subventiile pentru investitii, imprumuturile nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii si alte sume de primit, cu caracter de subventii pentru investitii (4751, 4752, 4758);
  – valoarea subventiilor pentru venituri, aferente perioadei (741);
  – valoarea subventiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472);
  – valoarea subventiilor de primit drept compensatii pentru pierderile inregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771);

 

 • valoarea subventiilor incasate (512);

SOLDUL debitor reprezintă subvenţiile de primit.

SOLDUL creditor al contului reprezintă rezervele legale constituite si neutilizate.

4751 “Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”

Contul 4751 “Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”

După conținutul economic este un cont de surse pe termen lung.

După funcția contabilă este un cont de pasiv care urmărește sumele nerambursabile acordate de către organismele guvernamentale române sau străine, entităţilor solicitante.

Este exprimat în valori monetare și este utilizat exclusiv pentru cumpărare, construcție sau achiziționarea de active imobilizate, fie sub formă de transfer de active nemonetare (proiect și studiu de fezabilitate, tehnologie nouă, etc.) către entitatea respectivă.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

·         partea din subvenţia pentru investiţii restituită (5121, 5124) sau de restituit (4451);

 • cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri corespunzător amortizării calculate, sau la casarea ori cedarea activelor (7584);

 

·         valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite drept subvenţii guvernamentale (203,205,208,211,212, 2131 la 2134, 214);

 • valoarea subvenţiilor guvernamentale primite (5121, 5124) sau de primit (4451);

SOLDUL creditor al contului reprezintă valoarea subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii nevirate în contul de profit sau pierde.

4752 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”

Contul 4752 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”

După conținutul economic este un cont de surse pe termen lung.

După funcția contabilă este un cont de pasiv care urmărește valoarea monetară furnizată de organizațiile neguvernamentale române sau internaționale entității solicitante într-o manieră nerambursabilă, cu condiția achiziționării sau construirii de active fixe.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

·         cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri corespunzător amortizării calculate, sau la casarea ori cedarea activelor (7584).

 • suma rambursată, în limita soldului existent, reprezentând subvenţia pentru investiţii restituită (5121, 5124) sau de restituit (4452);

 

 • sumele primite (5121, 5124) sau de primit (4452);

SOLDUL creditor reprezintă valoarea împrumuturilor nerambursabile de forma subvenţiilor pentru investitii nevirate în contul de profit sau pierdere.

4753 “Donaţii pentru investiţii”

Contul 4753 “Donaţii pentru investiţii”

După conținutul economic este un cont de surse pe termen lung.

După funcția contabilă este un cont de pasiv utilizat pentru urmărirea activelor imobilizate primite de entitate cu titlu gratuit de la diferite organizații și instituții neguvernamentale.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • cota parte a donaţiilor pentru investiţii trecută la venituri corespunzător amortizării calculate, sau la casarea ori cedarea activelor (7584);

 

 • valoarea justă a activelor imobilizate primite cu titlu gratuit (201, 203, 205,208, 2111, 212, 2131 la 2134, 214);

SOLDUL creditor al contului reprezintă valoarea donaţiilor pentru investiţii nevirate în contul de profit sau pierdere.

4754 “Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”

Contul 4754 “Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”

După conținutul economic este un cont de surse pe termen lung.

După funcția contabilă este un cont de pasiv care ţine evidenţa plusurilor cantitative constatate la inventarierea faptică a activelor imobilizate comparativ cu înregistrările contabile.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • cota parte a plusurilor de inventar a activelor imobilizate trecută la venituri corespunzător amortizării calculate (7584);

 

 • valoarea imobilizărilor constatate plus la inventar (203 la 208, 211 la 214);

SOLDUL creditor al contului reprezintă valoarea plusurilor de inventar a activelor imobilizate, nevirate în contul de profit sau pierdere.

4758 “Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii”

Contul 4758 “Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii”

După conținutul economic este un cont de surse pe termen lung.

După funcția contabilă este un cont de pasiv care urmărește sumele acordate cu titlu gratuit reprezentând bonusuri de  buna execuție a proiectului subvenționat, restituiri de taxe pentru active construite în zonele sinistrate, etc.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • sumele virate la venituri (7584);

 

 • alte sume primite ca subvenţii pentru investiţii (5121, 5124, 5311, 5314);

SOLDUL creditor al acestui cont reprezintă valoarea altor sume care au fost primite, dar care nu au fost transferate în contul de profit și pierdere ca subvenții pentru investiții.


Monografie. Operații privind subvenţiile

Exemplul 1

O societate primește suma nerambursabilă de 200000 lei pentru cumpărarea unui echipament tehnologic necesar desfășurării activității. Societatea achiziționează activul la costul de 200000 lei, TVA 19%. Durata de viață estimată a acestuia este de 10 ani, iar metoda de amortizare aplicată este cea liniară.

Recunoașterea dreptului de încasare a subvenției:

4451

=

4751

200000 lei

Subvenții guvernamentale

 

Subvenţii guvernamentale pentru investiţii

 

Încasarea subvenției:

5121

=

4451

200000 lei

Conturi la bănci în lei

 

Subvenții guvernamentale

 

Achiziționarea echipamentului tehnologic

%

=

404

238000 lei

2131

 

Furnizori de imobilizări

200000 lei

Echipamente tehnologice(mașini, utilaje și instalații de lucru)

 

 

 

4426

 

 

38000 lei

TVA deductibilă

 

 

 

Achitarea echipamentului tehnologic:

404

=

5121

238000 lei 

Furnizori de imobilizări

 

Conturi la bănci în lei

 

Înregistrarea amortizării lunare (200000 lei/(10 ani x 12 luni) = 1667 lei):

6811

=

2813

1667 lei

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

 

Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport

 

Recunoașterea venitului aferent subvenției:

4751

=

7584

417 lei

Subvenţii guvernamentale pentru investiţii

 

Venituri din subvenții pentru investiții

 

Venitul din subvenție este înregistrat la nivelul cheltuielii cu amortizarea deoarece investiția a fost subvenționată integral.

În cazul în care contravaloarea echipamentului s-ar achita în proporție de 25% dintr-o subvenție, iar restul din resurse proprii, venitul rezultat din reluarea subvenției la venituri ar fi mai mic decât valoarea amortizării lunare.

Subvenția primită = 200000 lei x 25% = 50000 lei

Valoarea subvenției reluate lunar la venituri = 50000 lei/(10 ani x 12 luni) = 417 lei

Înregistrarea amortizării lunare:

6811

=

2813

1667 lei

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

 

Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport

 

Recunoașterea venitului aferent subvenției:

4751

=

7584

417 lei

Subvenții guvernamentale pentru investiții

 

Venituri din subvenții pentru investiții

 

Exemplul 2

O companie primește o mașină sub formă de donaţie evaluata la valoarea de 40000 lei. Aceasta este amortizată liniar pe o perioadă de 4 ani.

Primirea donaţiei

2133

=

4753

40000 lei

Mijloace de transport

 

Donaţii pentru subvenţii

 

Amortizarea lunară a autoturismului: 40000 : 48 luni = 833 lei

6811

=

2813

833 lei

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

 

Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport,
animalelor şi plantaţiilor

 

Includerea lunară la venituri a unei părţi din subvenţie:

4753

=

7584

833 lei

Donaţii pentru subvenţii

 

Venituri din subvenții pentru investiții

lei

Exemplul 3

Inventarul arată un plus la mobilierul comercial în valoare de 1000 de lei. Acesta se amortizează pe o perioada de 4 ani.

Înregistrarea plusului de inventar:

214

=

4754

1000 lei

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

Plusuri de inventar de natura imobilizărilor

 

Amortizarea lunară a mobilierului: 1000 / 48 luni= 20.83 lei

6811

=

2814

20.83 lei

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

 

Amortizarea altor imobilizări corporale

 

Includerea lunară la venituri a unei părţi din valoarea plusului la inventar:

4754

=

7584

20.83 lei

Plusuri de inventar de natura imobilizărilor

 

Venituri din subvenții pentru investiții

Exemplul 4

O firmă produce și vinde produse pentru care se acordă subvenții pentru a compensa diferența dintre costurile reale (mai mari) și prețurile de vânzare ale mărfurilor. Subvenția de 5000 lei se încasează prin bancă.

Subvenţia de exploatare de primit:

4458

=

7411

5000 lei

Alte sume primite cu caracter de subvenţii

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente

cifrei de afaceri

 

Încasarea creanţei:

5121

=

4458

5000 lei

Conturi la bănci în lei

 

Alte sume primite cu caracter de subvenţii

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta