0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Contabilitatea trezoreriei

Contabilitatea trezoreriei

Gebăilă Roxana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 20 Jul 2018
actualizat la 21 Feb 2019


Definirea și structura trezoreriei

Trezoreria prin noţiunea ei,  cuprinde totalitatea lichidităţilor monetare şi a echivalentelor de numerar de care dispune o societate pentru a putea sustine plăţile scadente.

Trezoreria unei firme, după cum a demonstrat de nenumarate ori practica economică, influențează toate sectoarele de activitate, de la aprovizionarea cu materii prime și materiale până la salariile personalului. O gestiune proastă sau în condiții economice nefavorabile poate atrage după sine penalități și amenzi în sume uriașe, care în final nu vor mai putea fi plătite și inevitabil va duce la faliment.

Lichidităţile monetare sunt mijloacele băneşti efective pe care le deţine o societate, compuse

din:

 • numerarul aflat în casieria societatii;
 • disponibilităţi băneşti aflate în bănci;
 • avansuri de trezorerie.

Echivalentele de numerar reprezintă investiţii financiare pe termen scurt, care sunt uşor - convertibile în mijloace băneşti efective, compuse din:

 • valori de încasat: efecte comerciale, cecuri etc.
 • titluri de plasament: acţiuni, obligaţiuni etc.
 • alte valori: timbre fiscale, timbre poştale, bonuri valorice de combustibil, tichete de masă etc.

Fluxurile de trezorerie reprezintă ansamblul operaţiilor monetare şi financiare pe care le efectuează o entitate economică pentru asigurarea mijloacelor băneşti şi efecuarea decontărilor curente.


Documente de evidenţă a mijloacelor băneşti

Documentele ce stau la baza operaţiunilor de încasări şi plăti sunt diferite în funcţie de felul decontarii obligaţiilor băneşti dintre societati, acestea se pot face în numerar sau fără numerar.

Documente privind decontările cu numerar

Plata și încasarea în numerar se face imediat, fără intermediere, prin mişcarea directă a sumelor băneşti. Documentul utilizat pentru înregistrarea operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar efectuate prin casieria societatii este Registrul de casă.

Înregistrarea operaţiilor de încasări şi plăţi în registrul de casă se face pe baza documentelor justificative, care, în principal, sunt următoarele: dispoziţie de plată-încasare către casierie, chitanţă. monetar, bon de comandă-chitanţa, bon de vânzare, cec de numerar, borderou de achizitie, statul de salarii, lista de avans chenzinal, foaie de vărsământ.

Documente privind decontările fără numerar

În cazul încasării sau plăţii fără numerar există un decalaj între momentul iniţierii şi cel al finalizării decontării, care se face, de obicei, prin intermediul băncilor.

Plăţile fără numerar utilizează instrumente şi mijloace de plată emise pe suport de hârtie, magnetic sau electronic.

Încasările şi plăţile fără numerar se înregistrează în extrase de cont, pe baza documentelor care reflectă operaţiile efectuate prin conturile bancare. Extrasul de cont este emis de către bancă şi cuprinde: data emiterii, numărul documentelor justificative, soldul precedent, încasările, plăţile, soldul final.

Principalele instrumente de plată fără numerar sunt: cecul, ordinul de plată. biletul la ordin şi cambia.

 • Ordinul de plata
  • este o dispoziție necondiționată dată de emitent unei bănci de a plăti unui beneficiar la o anumită dată o sumă de bani;
 • Cecul:
  • este un instrument cu care se poate plăti valoarea unor bunuri primite fără a avea nevoie de numerar;
  • este utilizat de titularii de cont cu disponibilități în cont;
  • circula între trei persoane: trăgător-tras- beneficiar;
  • se emite de trăgător (titularul de cont) prin care se cere băncii ca în calitatea sa de tras saă plătească beneficiarului (sau însuși trăgătorului aflat în poziție de beneficiar) o sumă de bani la prezentarea cecului;
  • se plateste numai la vedere, adică la depunerea lui de către beneficiar;
 • Biletul la ordin:
  • este un instrument de plată prin care emitentul își ia angajamentul de a plăti beneficiarului la scadență o sumă de bani. Este și un titlu de credit creat de emitent în calitate de debitor care se obligă să plătească o sumă de bani la un anumit termen sau la prezentarea unui beneficiar aflat în calitate de creditor.
 • Cambia
  • este un instrument de plată dar și un titlu de credit prin care trăgătorul (emitentul) plătește o datorie față de beneficiar prin intermediul altei persoane (tras) care era datoare trăgătorului. Plata se face la ordinul trăgătorului sau al beneficiarului.

Organizarea contabilităţii trezoreriei

Organizarea contabilitătii trezoreriei se face în funcție de mai multe obiective:

 • efectuarea plăţilor şi a încasărilor la termenele scadente;
 • fundamentarea bugetului de trezorerie;
 • respectarea legislaţiei financiar-bancare şi fiscal;
 • evidenta si controlul operativ al operatiilor de trezorerie cu si fără numerar;
 • gestionarea eficientă a investitiilor financiare si a creditelor bancare pe terme scurt;

În funcție de acestea, se stabiliesc conturi sintetice și analitice, sistemul de documente pentru consemnarea operațiunilor de trezorerie, felul de înregistrare și prelucrare al acestora.

Contabilitatea sintetică a trezoreriei se organizează cu ajutorul conturilor din clasa 5 "Conturi de trezorerie", care, potrivit OMFP 1802/2014, cuprinde următoarele grupe de conturi:

50 Investiţii pe termen scurt

Investițiile financare pe termen scurt sunt titluri de plasament concretizate în hârtii de valoare, care au ca scop realizarea unui câștig în urma vânzării acestora la un preț mai mare decât cel de cumpărare.

51 Conturi la bănci

Acestea țin evidența disponibilităților în lei sau în valută existente în conturile bancare ale societății, precum și mișcările efectuate prin aceste conturi.

53 Casa (și alte valori)

Acestea țin evidența numerarului în lei sau în valută existent în casieria societății, precum și mișcările efectuate în numerar. Alte valori înseamnă: tichete de valoare, bonuri, bilete etc.

54 Acreditive (și avansuri de trezorerie)

Acreditivele sunt disponibilități bănești virate într-un cont distinct și destinate achitării obligațiilor față de furnizori de către banca clientului, la prezentarea documentelor de livrare de către banca furnizorului.

Avansurile de trezorerie sunt sume puse la dispoziția salariaților (și a administratorilor), în vederea efectuării unor plăți în numele societății.

58 Viramente interne

Prin acest cont se ține evidența viramentelor de disponibilități între conturile de trezorerie.

59 Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie

Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a investiţiilor financiare la entităţi afiliate, a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, obligaţiunilor şi a altor investiţii financiare şi creanţe asimilate, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora.

 

 

Cuprins capitol


Studiază în continuare:

5. Contabilitatea trezoreriei

5.1. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.2. Contabilitatea operațiunilor prin banca - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.3. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.4. Contabilitatea altor valori de trezorerie - cont 5321 5322 5323 5328

5.5. Contabilitatea acreditivelor - cont 5411 5412

5.6. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.7. Contabilitatea viramentelor interne - cont 581

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta