0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Contracte cu nerezidenții - obligații declarare la ANAF și BNR

Contracte cu nerezidenții - obligații declarare la ANAF și BNR

Adrian Grebliș, Redactor, Expert Contabil
în Articole Antreprenoriat, 16 Apr 2018
actualizat la 16 Apr 2018

Contractul, acordul între două sau mai multe persoane spre a da naștere, a modifica sau a stinge între dânșii un raport juridic, se regăsește în viața de zi cu zi sub diverse forme, cum ar fi acela între o persoană rezidentă în Romania și una nerezidentă.

Legea 287/2009 – Codul Civil, reglementează mecanismul încheierii tuturor contractelor și regulile generale privind încheierea acestora pe teritoriul Romaniei, care se aplică deopotrivă şi contractelor cu particularităţile impuse de specificul activităţii, în speță și cele cu nerezidenți.

Potrivit reglementarilor în vigoare, contractele încheiate între o persoană rezidentă în România şi una nerezidentă trebuie declarate și înregistrate la ANAF și BNR, în continuare am specificat modalitatea de înregistrare, cadrul legal şi sancţiunile de neraportare.  


Înregistrarea şi declararea contractelor la ANAF

Prin Ordinul  2994/2016 emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), se stabileşte procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent sau sediu permanent desemnat şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente.

Astfel, potrivit art 1 alin (1) din ordin, contribuabilii români au obligaţia să declare la ANAF contractele încheiate cu persoanele nerezidente ce prestează servicii pe teritoriul Romaniei în favoarea acestora:

ART. 1

(1) Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi persoanele juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat au obligaţia să înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii prestate în România care generează venituri impozabile.

Indiferent de durata contractelor, acestea trebuie declarate la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice își au domiciliu fiscal, iar termenul de declarare este de 30 de zile de la data semnării contractului:

Art 3

(1)  Înregistrarea  contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României de la art. 1 se realizează prin depunerea la organul  fiscal  competent a formularului 017 "Declaraţie de înregistrare a contractelor, documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente", cod MFP 14.13.01.40/n, prevăzut în anexa nr. 1, fără a fi însoţit de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaraţie.

(2) Declaraţia se completează şi se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege.

Declararea se realizează folosind Formularul 017 ”Declarație de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, inițiale/adiționale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente” și nu se anexează la declarație documente justificative, ci se depune doar formularul prin postă, la registratura ANAF sau electronic.

Dacă nu este semnat un contract în conceptul uzual al termenului, se vor declara documentele care au condus la angajarea acelui serviciu.

Contribuabilii au obligaţia să declare fiecare dintre aceste contracte individual, depunând câte o declaraţie pentru fiecare.

Dacă sunt modificări ulterioare, acestea trebuie depuse în termen de 15 zile pe baza aceluiaşi formular bifându-se căsuţa ”declarație de mențiuni”.

Pe baza declaraţiei 017, ANAF organizează intern registrul de evidenţă al contractelor declarate de contribuabili.

Neraportarea acestor contracte la ANAF poate atrage și sanctiuni sub formă de avertisment scris sau amendă de la 500 lei la 5000 lei conform art 337 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.


Înregistrarea şi declararea contractelor la BNR

Regulamentul nr. 4 din 31 Iulie 2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Nationala a Romaniei prevede ca persoanele juridice şi fizice rezidente care au incheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung au obligaţia să notifice operaţiunile respective prin transmiterea la Banca Naţionala a Romaniei, la Direcţia statistică, a unui formular şi a unui scadențar ce se regăsesc anexate Regulamentului, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului.

Obligaţia notificării revine şi persoanelor juridice şi fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen de cel mult un an şi care au prelungit cu mai mult de un an valabilitatea contractului.

Capitolul VII
Operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung

SECŢIUNEA 1
Domeniul de aplicare

Art. 63. - Prevederile prezentului capitol se aplică persoanelor fizice şi juridice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung.

Art. 64. - Constituie operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung, dacă nu sunt operaţiuni de natura datoriei publice externe, următoarele operaţiuni:

  1. credite şi împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an, primite de rezidenţi de la nerezidenţi, constând în finanţări rambursabile pe bază contractuală, cum ar fi creditul/împrumutul financiar standard, creditul sindicalizat, linia de finanţare, operaţiunile de leasing financiar, creditul ipotecar şi de consum şi altele asimilate acestora;
  2. credite legate de comerţul internaţional, cu termen mai mare de un an, primite de rezidenţi de la nerezidenţi, respectiv credite contractate în cadrul operaţiunilor de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii, inclusiv efectuarea plăţilor în rate, pe faze de execuţie, la solicitarea furnizorilor de bunuri şi servicii sau efectuarea plăţilor la un anumit termen de la livrarea bunului/prestarea serviciului, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comerţ, rescadenţarea unor astfel de plăţi, precum şi finanţarea unor astfel de credite de către un terţ;
  3. tranzacţionarea primară a titlurilor de credit cu scadenţa la emisiune mai mare de un an (obligaţiuni şi alte instrumente financiare cu venit fix) emise de rezidenţi pe o piaţă de capital şi achiziţionate de nerezidenţi.

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţii de raportare

Art. 65. - (1) Persoanele juridice şi fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung au obligaţia să notifice operaţiunile respective prin transmiterea la Banca Naţională a României - Direcţia statistică a formularului F1 "Notificare la Banca Naţională a României", prevăzut în anexa nr. VI.1, şi a formularului F2 "Scadenţarul tragerilor, al rambursărilor de capital şi al plăţilor de dobândă şi comisioane", prevăzut în anexa nr. VI.2, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului.

(2) Persoanele juridice şi fizice rezidente care, potrivit alin. (1), au notificat operaţiuni valutare de capital au în continuare obligaţia notificării la Banca Naţională a României - Direcţia statistică a schimbării sediului social, rezilierii contractului şi a modificării, faţă de notificarea iniţială, a creditorului, a debitorului şi a valorii creditului, pe toată durata derulării operaţiunii notificate, prin transmiterea, în termen de 15 zile, a unui formular F1 completat în mod corespunzător. Schimbarea de debitor se notifică de către debitorul cedent, noul debitor preluând în continuare obligaţiile de notificare sau de raportare în legătură cu angajamentul extern respectiv.

(3) Pentru elaborarea de statistici privind datoria privată externă a României, instituţiile de credit (bănci, sucursale ale băncilor străine, case centrale ale cooperativelor de credit) au obligaţia să transmită trimestrial la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, până în data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, în format electronic, situaţia clienţilor rezidenţi care derulează operaţiuni de această natură fără a avea număr alocat din Registrul datoriei private externe, identificator statistic atribuit de Banca Naţională a României în baza notificării conform alin. (1) (situaţie prevăzută în anexa nr. VI.4).

 

Note de subsol Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la BNR
ORDIN Nr. 2994/2016 din 20 octombrie 2016 emis de ANAF

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta