0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Evaluarea activelor imobilizate

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Evaluarea activelor imobilizate

Adrian Greblis, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 09 Apr 2021
actualizat la 16 Aug 2022

Evaluarea activelor imobilizate, in funcție de regulile generale de evaluare și de momentul evaluării, se realizează la următoarele valori:

 1. valoarea de intrare
 2. valoarea de inventar
 3. valoarea contabilă netă
 4. valoarea bilanțieră
 5. valoarea reziduală

Valoarea de intrare sau contabilă se determină la data intrării în entitate, când bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate astfel:

 • la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
 • la cost de producție - pentru bunurile produse în entitate;
 • la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
 • la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

Valoarea de inventar. Ca bază de evaluare, valoarea de inventar este definită la pct. 82 alin. (3) lit. b) din OMFP nr. 1.802/2014 ca „valoarea contabilă a activului, stabilită cu ocazia evaluării la inventariere, respectiv valoarea înscrisă în listele de inventariere”.

În scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, entitățile trebuie să procedeze la inventarierea și evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Ca regulă generală, dacă valoarea de inventar este mai mică decât valoarea contabilă, activele sunt depreciate și se recunoaște o ajustare pentru depreciere prin formula contabilă:

Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea activelor  = Ajustări pentru deprecierea activelor

Valoarea contabilă netă sau valoarea rămasă se calculează prin deducerea din valoarea contabilă a amortizărilor şi ajustărilor constituite:

 • Amortizarea reprezintă echivalentul valoric al deprecierii ireversibile, iar
 • Ajustările reprezintă echivalentul valoric al deprecierilor sau pierderilor de valoare reversibile a imobilizărilor.

Valoarea bilanțieră la data închiderii exercițiului financiar, evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, se face la valoarea actuală cu ocazia inventarerii, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței. Fac obiectul evaluării și imobilizările în curs de execuție.

Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

În urma inventarierii rezultă două situaţii:

  1. valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabilă netă se obţine astfel un plus de valoare, care nu se Înregistrează în contabilitate, potrivit principiului prudenţei.
  2. valoarea de inventar este mai mică decât valoarea contabilă netă și se obţine un minus de valoare, care se înregistrează în contabilitate:
   • sub forma unei amortizări suplimentare, când deprecierea este ireversibilă (uzură fizică sau morală);
   • sub formă de ajustare pentru pierdere de valoare, când deprecierea este reversibilă (diminuarea preţurilor în piață, scăderea cursului valutar etc).

Valoarea reziduală este valoarea netă care se estimează a se o obţină prin cedarea unui activ la încheierea duratei sale de utilizare, după deducerea cheltuielilor aferente cedării. În cazul casării, valoarea reziduală reprezintă diferenţa dintre valoarea materialelor şi pieselor recuperate şi cheltuielile efectuate în vederea dezmembrării.


Ajustarea de valoare a activelor imobilizate

Pentru că activele imobilizate au o durată de viață lungă, acestea suferă în timp deprecieri cauzate de uzura fizică sau morală, de factori economici sau sociali. La întocmirea situațiilor financiare trebuie să se ţină seama de aceste reduceri de valoare ale activelor imobilizate, înregistrându-se corecţii coresunzătoare. În funcţie de natura lor, ajustările se pot grupa astfel:

 1. Amortizări ce sunt ajustări permanente și reflectă deprecierile ireversibile aferente uzurii fizice şi morale ale imobilizărilor necorporale şi corporale. Amortizarea are atât o funcţie juridică (de depreciere a valorii activelor imobilizate), cât şi una economică (de eşalonare în timp a consumului activelor imobilizate).
 2. Ajustări pentru depreciere ce sunt ajustări provizorii și reflectă deprecierile reversibile ale activelor imobilizate datorate unor factori conjuncturali, ca de exemplu: diminuarea preţurilor, scăderea cursului valutar, diminuarea cotaţiilor la bursă a titlurilor imobilizate etc.

La finalul vieții unui activ imobilizat, acesta trebuie scos din evidenţă contabilă la cedare sau la casare, atunci când din utilizarea sa ulterioară nu se mai aşteaptă nici un beneficiu economic.

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta