0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Ce este declarația unică și cum poate fi stabilit din oficiu impozitul anual pe veniturile persoanelor fizice

Ce este declarația unică și cum poate fi stabilit din oficiu impozitul anual pe veniturile persoanelor fizice

Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
în Articole Contabilitate, 18 Dec 2019
actualizat la 18 Dec 2019

Declarația unică este formularul prin care își declară veniturile anuale contribuabilii, persoane fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi din Romȃnia sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor din Codul Fiscal.

De asemenea, vor putea completa și depune Declarația unică și persoanele fizice care nu realizeaza venituri, dar care optează pentru plata CASS în vederea asigurării în sistemul public de sănătate.


Despre Declarația unică

Declarația unică are un dublu rol: aceasta este folosită pentru a declara veniturile anului anterior (finalizarea situației și stabilirea taxelor de achitat pentru anul anterior), dar și pentru a declara ce venituri sunt estimate în anul depunerii (pentru a estima și a plăti taxele pentru anul curent). PFA-urile pot achita taxele direct atunci când își finalizează situația pe anul anterior, dacă nu vor să le achite în baza estimărilor inițiale.

In mod normal, Declarația unică trebuie depusă pana la data de 15 martie a anului urmator realizarii veniturilor, însa, in acest an termenul limită de depunere a declarației a fost extins pȃnă pe data de 31 iulie 2019 (inclusiv).

Aceasta trebuie depusă de persoanele fizice care au următoarele obligații:

 • obligația declarării impozitului pe veniturile realizate din Romȃnia sau/și din străinătate în anul N;
 • obligația declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în Romȃnia în anul N+1;
 • obligația declarării venitului estimat pentru încadrarea ca platitor de contribuții sociale pentru anul N+1 și, după caz, a declararii contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal N.

Există și situații în care declarația se depune într-un termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului:

 • pentru contribuabii care își incep activitatea în cursul anului fiscal;
 • pentru contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, pȃnă la acea dată obligația depunerii Declarației unice.

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I "Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018" şi/sau capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2019",după caz).

Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

La rectificarea declarației se vor avea în vedere următoarele:

 • declarația inițială este declarația care nu are nicio bifă de rectificativă selectată;
 • este permisă depunerea unei singure declarații inițiale;
 • declarația rectificativă este declarația cu cel puțin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);
 • o declarație rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I și capitolul II) trebuie sa aibă ambele bife de rectificare selectate.

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

 • prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual", disponibil pe site-ul anaf.ro, pe baza credențialelor;
 • prin intermediul serviciului "Depunere declarații", disponibil pe portalul e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.

Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:

 • înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
 • completarea Declarației Unice;
 • depunerea Declarației Unice.

Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe site-ul anaf.ro, secțiunea Servicii oferite de ANAF.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.


Impozitarea veniturilor anuale ale persoanelor fizice

În anul 2018, odată cu apariția Declarației unice pentru persoanele fizice, s-a trecut de la regimul de impunere de către ANAF a veniturilor, la regimul de autoimpunere. Cu alte cuvinte, nu Fiscul stabilește ce taxe trebuie plătite, ci contribuabilul și le calculează singur.

Situația veniturilor nesalariale realizate în România și în străinătate în anul precedent trebuie să fie clară în Declarația unică, adică să reflecte toate tipurile de venituri acoperite de această declarație, conform Codului fiscal: veniturile din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor (chirii), activități agricole impuse în sistem real, silvicultură, piscicultură, veniturile din investiții, alte venituri, cu excepția celor ce obțin venituri pentru care impozitul și contribuțiile sunt reținute la sursă, de către plătitorul de venit.

Deși din 2018 s-a trecut la un regim de autoimpunere si ultimele decizii de impunere, care erau trimise tuturor persoanelor care obțineau venituri independente, au fost pentru veniturile obținute până în 2017, in luna noiembrie a acestui an au aparut două proceduri oficializate recent ce vizează PFA-urile care evită ori plata totală a taxelor, ori doar plata CAS și CASS. Acestea se aplică începând cu veniturile obținute în anul 2018.

Una dintre proceduri se referă la persoanele care n-au depus deloc declarația unică și despre care reprezentanții ANAF află că au obținut venituri sau că e posibil să fi obținut venituri. În baza prevederilor respective, se poate stabili din oficiu impozitul pe venit, care să fie concretizat într-o decizie de impunere.

Cealaltă procedură se referă la persoanele care, deși au depus declarația unică, au precizat că nu vor datora CAS și CASS și, ulterior, au depășit pragul de venituri ce obligă la plata contribuțiilor. În aceste cazuri, decizia de impunere emisă este pentru a stabili contribuțiile sociale ce trebuie achitate la stat.

In Monitorul oficial nr 897 din 06 noiembrie 2019 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare. Astfel, autoritățile fiscale au acum cadrul legal care le permite din nou să emită decizii de impunere.

Cap II – Sectiunea 1     Identificarea contribuabililor care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit legii

7. (1) Compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrate, după caz, în funcţie de natura venitului realizat, precum şi din schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţi fiscale din străinătate.     

(2) Lista de la alin. (1) va cuprinde persoanele fizice care au realizat, în anul de impunere, următoarele tipuri de venit:     

a) activităţi independente pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;     

b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reţine la sursă;

c) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;   

d) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepţia veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi pentru care nu s-a exercitat opţiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real;    

e) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;    

f) silvicultură şi/sau piscicultură;     

g) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condiţiile derulării contractului de închiriere în anul de impunere;    

h) activităţi independente pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în condiţiile continuării activităţii în anul de impunere;     

i) cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, în condiţiile continuării activităţii în anul de impunere;    

j) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;    

k) venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit;     

l) venituri din străinătate pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit legii.    

(3) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - f), la întocmirea listei de la alin. (1) se au în vedere informaţiile cuprinse în declaraţiile unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, completate la secţiunea 1 "Date privind impozitul pe veniturile estimate" subsecţiunea 1 "Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real" de la capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate", depuse pentru anul de impunere.

[…]

 Cap III – Sectiunea 3     Stabilirea impozitului anual datorat/impozitului pe venitul/câştigul net anual datorat

16. (1) Impozitul anual datorat/Impozitul pe venitul/câştigul net anual datorat se stabileşte de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu asupra bazei de impozitare stabilite potrivit pct. 14.

(2) Dispoziţiile art. 96 din Codul de procedură fiscală se aplică corespunzător.     

(3) Înainte de emiterea deciziilor de impunere, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru obligaţiile fiscale identificate pentru contribuabilii cuprinşi în Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu au fost depuse declaraţii de impunere, în vederea încetării procedurii de impunere din oficiu. În această situaţie se vor aplica în mod corespunzător dispoziţiile de la pct. 10, referitoare la actualizarea Listei persoanelor fizice care nu au depus declaraţia de impunere.     

(4) Pe baza referatului prevăzut la pct. 15, compartimentul de specialitate stabileşte impozitul pe venit şi emite formularul 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.     

(5) Formularul 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice" se emite de compartimentul de specialitate în două exemplare, din care:     

a) un exemplar se comunică contribuabilului;     

b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.     

17. (1) În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaraţia de impunere privind obligaţiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se anulează la data depunerii declaraţiei de impunere, fiind aplicabile prevederile art. 107 alin. (5) din Codul de procedură fiscal

(2) Compartimentul de specialitate emite formularul 257 "Decizia de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, în două exemplare, din care:

a) un exemplar se comunică contribuabilului;     

b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Asftel, deși din anul 2018 s-a trecut la un regim de autoimpunere și ultimele decizii de impunere care erau trimise tuturor persoanelor care obțineau venituri independente, au fost pentru veniturile obținute până în 2017, la finalul acestui an au aparut două proceduri oficializate recent ce vizează PFA-urile care evită ori plata totală a taxelor, ori doar plata CAS și CASS. Acestea se aplică începând cu veniturile obținute în anul 2018.

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta