0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Formarea profesională a angajaților

Formarea profesională a angajaților

Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
în Articole HR, 04 Apr 2018
actualizat la 05 Apr 2018

Formarea şi perfecţionarea salariaţilor a devenit o cerinţă obligatorie, un proces continuu și organizat al peroadei în care trăim. Dacă în trecut tinerii care dobândeau o profesie reuşeau, pe baza cunoştinţelor obţinute în timpul școlii să o exercite pe toată durata vieţii, astăzi cunoştinţele se perimează foarte rapid.

In condiţiile în care inovaţiile schimbă tehnologia şi managementul de la o zi la alta, companiile şi societăţile comerciale sunt obligate să-şi reconsidere permanent politica de resurse umane şi valoarea muncii. Nici o firmă nu poate da rezultate comparabile cu ceea ce există pe plan mondial dacă nu-şi va instrui permanent angajaţii, asigurând în acelaşi timp întărirea relaţiilor dintre angajaţi, comunicarea internă, lucrul în echipă, antrenarea angajaţilor în dezvoltarea instituţiei la care lucrează. 

Ȋn Codul muncii sunt stabilite drepturile pe care le au angajații, iar printre acestea se numără și cel de acces la formare profesională. Ȋn același timp, angajatorii trebuie să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă.

Astfel, angajatorii sunt obligați să asigure pe propria cheltuială, pentru toți salariații, participarea la programe de formare profesională, după cum urmează:

 • minimum o dată la doi ani, dacă au cel puțin 21 de salariați;
 • minimum o dată la trei ani, dacă au sub 21 de salariați.

Formele și obiectivele pregătirii profesionale a salariaților

Pregătirea profesională a angajaților poate ȋmbrăca următoarele forme:

 • participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară ori din străinătate;
 • stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă;
 • stagii de practică și specializare ȋn țară și ȋn străinătate;
 • ucenicie organizată la locul de muncă;
 • formare individualizată;
 • alte forme de pregătire convenite ȋntre angajator și salariat.

Potrivit art. 192 din Codul Muncii, formarea profesională a salariaților are cȃteva obiective bine stabilite:

TITLUL VI - Formarea profesională

CAPITOLUL 1 - Dispoziţii generale

[…….]

Art. 192. [obiectivele formarii profesionale]

(1) Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:

 1. a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;
 2. b) obtinerea unei calificari profesionale;
 3. c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;
 4. d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;
 5. e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;
 6. f) prevenirea riscului somajului;
 7. g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza standardelor ocupationale.

Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariaţi elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. Planul de formare profesională devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. Salariaţii au dreptul să fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare profesională.


Modalitatea de desfășurare a pregătirii profesionale

Participarea la formarea profesională poate avea loc la inițiativa angajatorului sau la inițiativa salariatului. Ȋn cazul ȋn care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.

Ȋn ceea ce privește modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului ȋn raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, acestea se vor stabi prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă.

În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreună cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor. Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat, în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la condiţiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

Salariaţii care au încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă şi alte avantaje în natură pentru formarea profesională.


Drepturile și obligațiile angajaților care participă la formare profesională

Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională menționate mai sus, salariatul va beneficia de toate drepturile salariale deținute. Totodată, salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare ȋn sistemul asigurărilor sociale de stat, conform art 197 din Codul Muncii:

TITLUL VI - Formarea profesională

CAPITOLUL 1 - Dispoziţii generale

[…….]

Art. 197. [cheltuielile cu formarea profesionala si drepturile salariatului]

(1) In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.

(2) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute.

(3) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.

Salariații care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională ȋn condițiile art. 197 alin. (1), nu pot avea inițiativa ȋncetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adițional, ȋn caz contrar fiind obligati la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la contractul individual de muncă, conform art 198 din Codul Muncii:

TITLUL VI - Formarea profesională

CAPITOLUL 1 - Dispoziţii generale

[…….]

Art. 198. [obligatiile beneficiarilor formarii profesionale]

(1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile art. 197 alin. (1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.

(2) Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.

(3) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei prevazute la alin. (1) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.

(4) Obligatia prevazuta la alin. (3) revine si salariatilor care au fost concediati in perioada stabilita prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.


Obligațiile angajatorilor

Ȋn concluzie, accesul la formare profesională se numără printre drepturile pe care le au salariații, potrivit legislației muncii. Deși ȋn momentul de față neindeplinirea obligației de a asigura participarea la formare profesională nu este sancționată de Codul muncii, acest lucru poate fi făcut, totuși, de către inspectorii de muncă.

Dacă angajatorul nu ȋndeplinește sau ȋndeplinește parțial măsurile dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite, acesta poate primi o amendă cuprinsă ȋntre 5.000 și 10.000 de lei.

De asemenea, dacă angajatorul nu asigură participarea la formare profesională, Codul muncii stabilește că salariații au dreptul să ceară un concediu plătit pentru formare profesională de pană la zece zile lucrătoare sau de pană la 80 de ore.


Implicații fiscale

Din punct de vedere al impozitului pe profit, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate ȋn scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative ȋn vigoare, precum și taxele de ȋnscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale, conform art 25 din Legea 277/2015 privind Codul Fiscal. Coroborȃnd aceste prevederi cu cele din Codul Muncii menționate mai sus „Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, se suportă de către angajatori” putem concluziona că aceste cheltuieli sunt deductibile din punct de vedere fiscal.

ART. 25 - Cheltuieli

(1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.

 (2) Cheltuielile cu salariile și cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excepția celor reglementate la alin. (3) și (4).

Din punct de vedere al impozitului pe venitul din salarii și sume asimilate salariilor nu sunt impozabile, deci nu se impoziteaza cheltuielile efectuate de angajatori/platitori pentru pregătirea profesională și perfectionarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care ȋși desfășoară activitatea ȋn baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut ȋn raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/platitor, conform art. 76, al.4 lit.p) din Legea 277/2015 privind Codul Fiscal:

ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor

[…….]

(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:

[…….]

p) cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor;

Din punct de vedere al contribuțiilor sociale, art. 142  din Legea 277/2015 privind Codul Fiscal prevede că nu se cuprind ȋn baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurari sociale  cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care ȋși desfășoară activitatea ȋn baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut ȋn raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor.

ART. 142 - Venituri din salarii și venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale

Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale următoarele:

[…….]

n) cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor;

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta