0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Contabilitate Managerială

Contabilitatea managerială se organizează de către fiecare entitate în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii, având ca obiective principale următoarele: calcularea costurilor; stabilirea rezultatelor şi a rentabilităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor executate; întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe feluri de activităţi, urmărirea şi controlul executării acestora în scopul cunoaşterii rezultatelor şi furnizării datelor necesare fundamentării deciziilor privind gestiunea unităţii patrimoniale şi altele.

Conceptul de contabilitate managerială s-a conturat destul de greu în literatura de specialitate, specialiştii contabili conferindu-i alte atribute cum ar fi: contabilitatea de gestiune respectiv contabilitatea analitică. Termenul de “contabilitate de gestiune” nu este unul incorect, însă nu are în vedere finalitatea procesului de raportare a informaţiei contabile, destinaţia acestuia, respectiv actul decizional care serveşte gestiunii entităţilor economice. Termenul de “contabilitate analitică” reflectă termenii abordării acestei secţiuni a contabilităţii respective detalierea unor structuri ale situaţiilor financiare respectiv active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli şi rezultate care sunt prelucrate şi analizate din perspectiva contabilităţii manageriale1.

Astfel, contabilitatea managerială poate fi definită ca fiind un ansamblu de proceduri de identificare, cuantificare, colectare, analiză şi raportare a informaţiilor contabile cu privire la operaţiunile, activităţile, procesele, lucrările şi serviciile realizate de entităţile economice în vederea fundamentării deciziilor tactice şi strategice privind atingerea obiectivelor fixate de entitate1.

După unii autori, contabilitatea managerială “este un concept mai larg implicând cunoştinţe şi pricepere profesională în pregătirea şi mai ales în prezentarea informaţiilor necesare conducerii pe diferite niveluri ierarhice. Sursa unor astfel de informaţii o reprezintă contabilitatea financiară şi contabilitatea costurilor de gestiune2.

Obiectivele contabilităţii manageriale se pot grupa astfel:

 • obiective de evidenţă analitică a structurilor contabile care iau naştere în urma operaţiunilor şi activităţilor derulate de entităţi: active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli şi rezultate;
 • obiective de performanţă privind calculul unor indicatori parţiali şi integrali privind măsurarea rentabilităţii operaţiunilor şi activităţilor entităţii precum şi a costului acestora:
  • determinarea rezultatelor economico-financiare pe funcţii ale entităţii,
  • determinarea rezultatelor economico-financiare pe activităţi ale entităţii,
  • determinarea rezultatelor economico-financiare pe centre de de responsabilitate (cost, venit, profit, investiții) și evolutia lor în timp,
  • determinarea rezultatelor economico-financiare pe produse, lucrări şi servicii şi a rentabilităţii,
  • calculația costurilor prin calcularea de cheltuieli directe, indirecte, administrative, fixe, variabile,
  • calculația de indicatori: marja comercială, valoarea adăugată, producţia exerciţiului, excedentul brut de explotare, capacitatea de autofinanţare, rezerva managerială, fondul de rulment, necesarul de fond de rulment, trezoreria netă;
 • obiective de previzionare şi control realizate prin intermediul bugetelor de venituri şi cheltuieli detaliate de la nivelul de entitate la nivel de funcţie, structură tehnico-organizatorică, activitate, produs, lucrare sau serviciu realizat.

Serviciile noastre includ atat implementare functiei de contabilitate manageriala cat si atingerea celor 3 tipuri de obietive prin raportare lunara de performanta, analiza si bugetare.

 1. Primul pas il constituie cunoasterea în detaliu a situației prezente de fapt atât economico-financiare cât și a organizării entității (structura de management, flux informațional și decizional) și stabilirea setului de rapoarte și a modului de raportare adaptat pe activitatea clientului și a preferinței sau necesităților informaționale ale conducerii.
 2. Al doilea pas este analiza bazelor de date cu informații istorice, pentru a stabili detaliile relevante ce pot fi folosite pentru a putea fi configurat sistemul de culegere de date.
 3. Ultimul pas este implementarea acestui sistem și apoi menținerea serviciului de raportare cu date curente la o acuratețe cât mai ridicată, diminuând în mod permanent riscuri de denaturare a datelor financiare.

Ca și listă de servicii oferite pe parcursul acestui proces laborios, enumerăm:

 • Asistență în vederea selecţiei şi implementării unui soft de contabilitate;
 • Analiza fluxului informaţional comercial și contabil;
 • Analiza sistemului de control financiar-contabil;
 • Consultanţă în reorganizarea departamentului contabil;
 • Consultanță şi asistență în implementarea de politici şi proceduri contabile;
 • Elaborarea de monografii contabile adecvate și adaptate activităţii;
 • Calcularea rezultatelor pe structura centrelor de cost şi a centrelor de profit;
 • Analize detaliate tip pivot pe veniturilor și cheltuililor, pe centre de cost/profit, grupe de produse, agenți;
 • Analiza pe tipuri de activităţi stabilite dupa funcțiunile din companiei (meoda ABC);
 • Analiza financiară a principalilor indicatori economico-financiari în baza balanţei de verificare;
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Întocmirea cash-flowului;

 

Note de subsol 1 Contabilitate Managerială 2013-2014, document electronic
2 Caraiani C., Dumitrana M. – Contabilitate şi control de gestiune, Editura Infomega Bucureşti 2004.  

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta